Kapitola třetí
Idea mezinárodního skautského bratrství a přátelství dětí celého světa

1.Skautské ideály spojují svět 2.Oficiální kontakty se světovým skautským ústředím 3.Významná setkání slovanských a malodohodových skautů 4.Styky polooficiální a soukromé 5.Přátelství dětí celého světa 6.Prameny ke kapitole III.


1. Skautské ideály spojují svět

Kdyby všichni skauty byli,
mír by světem vlád.
Proto pojďte, lidé milí,
s námi skautovat!

Po prvé světové válce, která si vyžádala kromě miliónu padlých, raněných, nezvěstných a jinak ožebračených nebo postižených osob také nepředstavitelné hmotné škody, hledaly osvícené hlavy národů světa cestu k trvalému míru a přátelství mezi národy a státy. Utopističtí pacifisté se domnívali, že je v silách jediné generace dosáhnout toho, aby nebyl člověk člověku vlkem. Realistům se zdálo, že k vytvoření trvalého míru bude třeba úsilí desítek generací. A byli přirozeně i pesimisté, kteří v trvalý mír a světové bratrství vůbec nevěřili neboť se jim zdálo, že se svět rozestupuje zřetelně ve dva protichůdné tábory národů "světlo" a "tmy", nebo, jak napsal náš spisovatel Holeček, v tábory národů s moudrostí kladnou a zápornou.
Až na nepatrné výjimky patřili dospělí členové Svazu k realistům a byli přesvědčeni, že lze ze světového bratrstva hochů a dívek vytvořit v průběhu historicky krátké doby bratrstvo dospělých.
A tak nejen námi - pracovníky Svazu - a nikoliv jen u nás, ale v celém světě, byla s jásotem přijata myšlenka B. P., že organizováním skautů všech národů a států vytvoříme Bratrstvo skautů celého světa, které bude znamenat úsvit nového života lidstva, bezpečnou záruku míru a přátelských styků mezi národy(+).
Věřili jsme, že Euckinův "Řád sv. Jiří", neuskutečněný v tehdejší společnosti dospělých, je uskutečnitelný v dětské populaci přítomen. Tuto svoji víru jsme ostatně opírali i o poznání velkých filozofů mnoha národů a generací,

(+) Miloš Seifert: Přírodou a životem k čistému lidství. - Praha 1920, str. 49.

že vnímavý a duchovně vyspělý jedince, mající čistší a hlavně širší ideály bratrství, než jsou ideály uskutečněné v kterékoliv současné společnosti, má povinnost vyzařovat stmelující impulsy nejen do řad příslušníků vlastního národa a státu, ale i za jeho hranice.
A aby tomu tak bylo, zavázali jsme se slavnostními skautskými sliby a stali se - každý z nás prostřednictvím své národní skautské organizace - členy velkého a stále vzrůstajícího bratrstva skautů celého světa (příloha 14.).

2. Oficiální kontakty se světovým skautským ústředím

/a) Několik informací o mezinárodním skautském ústředí.
Necelý rok po ukončení prvé světové války byl založen z popudu Sire B. P. "The International S. O. S. Fund" - Mezinárodní fond S. O. S. - na podporu skautů všech přátelských států, které byly válkou krutě postiženy. Na tento fond, který tehdy obnášel přes 15 000 liber šterlinků (asi 3 milióny našich korun), nepřispívala podle slov B. P. veřejnost, "nýbrž pouze skauti, namnoze velice chudí, kteří dojemně plnili svou skautskou povinnost a snažili se vypomoci co možná značným v jejich poměrech obnosem svým ještě chudším bratrům v cizině"(+). Z tohoto fondu dostal tehdy SJS RČS asi 200 liber.
Na schůzi komitétu podal zástupce Rumunska návrh, aby mezinárodní pomocný fond byl přeměněn na mezinárodní svaz skautů se sídlem v Londýně, jenž by rozhodoval o důležitých problémech, týkajících se skautů celého světa a jenž by upevňoval jejich vzájemné styky. Myšlenka byla pak realizována na první mezinárodní konferenci, konané dne 28. a 29. července 1920 u příležitosti Jamboree v Londýně, kde byla ustavena

(+) Ivan Laichter: Meoting og the international S. O. S. Committee. - "Junák - skaut československý", roč. VI., 1919/20, str. 54.

Mezinárodní skautská kancelář - The Boy Scouts International Bureau (BSIB), jejíž statut byl potvrzen o dva roky později na pařížské konferenci. Tam byla stanovena také zásada, že napříště lze za skauta považovat jen toho, kdo bude řádně registrován nejen doma, ale prostřednictvím své národní organizace i ve světovém ústředí.
Boy Scouts International Bureau bylo malým ústředím, zaměstnávajícím pouze tři placené úředníky, za něž odpovídal pan Hubert Martin jako ředitel, který svou funkci vykonával bezplatně. Úkolem BSIB byla podpora skautingu v nevyvinutých nebo chudých zemích ( v tu dobu zejména v koloniích), zprostředkování výměn zkušeností, informování o stavu hnutí ve světě, organizace výměny skautů, usnadňování cest a pohybu skautů v zahraničí za účelem zdokonalování v cizích řečech, seznamování národních skautských organizací s problematikou výchovy dětí a mládeže v celém světě, prostřednictvím časopisu "Jamboree" (příloha 15.)(+), vydávaného ve francouzštině a angličtině, udržovat mezinárodní kontakty a umožňovat publikaci závažných článků týkajících se chlapeckého skautingu(++), organizovat porady, kurzy, semináře a sympozia s mezinárodní účastí a zejména pořádat setkání mládeže velkých částí kontinentů nebo celosvětových Jamboree, konaných v čtyřletých intervalech, vždy v mezidobí Olympijských her.
BSIB bylo také mluvčím skautského hnutí v orgánech Společnosti národů.
O všechny tyto úkoly pečoval a činnost BSIB kontroloval Mezinárodní skautský výbor - The Boys Scouts World Committee (BSWC) - volený vždy na dva roky Mezinárodní skautskou konferencí - International Conference, složenou ona partes z delegátů všech států, registrovaných v BSIB.
Světové ústředí ani Mezinárodní výbor, tím méně pak Mezinárodní skautská konference, neměly nikdy pravomoci

(+) Prvé číslo vyšlo v lednu 1921. Dnešní název časopisu je World Scouting.

(++) Poslední jednání, uveřejněné v tomto časopise českými autory v červenci 1938, No. 71., pg. 834, bylo: Dr. J. Charvát et Dr. Q. Hněvkovský: Le scoutisme pour les jeunes gens on état d infériorité physigue.


k jakémukoliv zasahování do vnitřních záležitostí národních či státních svazů a žádný stát by ostatně takové ovlivňování nemohl ani připustit.
Jak jsme již uvedli, byl SJS RČS členem BSIB od jeho založení a byl na toto členství hrdý, poněvadž to bylo v té době jediné ústředí, které umožňovalo české a slovenské mládeži komunikaci s ostatním světem. Výrazem tohoto členství byl i odznak Svazu, jehož jedna část - známá lilie - prastaré označení směru k severu, je společná všem skautským organizacím, zatímco druhá část - psí hlava na štítku, orientovaná doleva - je Alšem nakreslený znak Chodů, používaný českými junáky od roku 1912 (příloha 16.).
(b) Světová Jamboree, Mezinárodní konference a naše účast na nich.
Popud k velkým mezinárodním setkáním skautů dal v únoru r. 1920 tehdejší náčelník britských skautů, Baden-Powell, který sezval k účasti na sjezdu anglických oddílů jak všechny představitele jinonárodních skautských svazů, tak jejich nepočetné delegace mládeže. Stalo se to tímto historickým pozváním:(+)
Poselství britského Chief Scouta
Jest mým přáním shromážditi představitele skautů z celého světa k projevu, kterému po vzoru severoamrických Indiánů říkáme "Jamboree" (džembory).
Chci uskutečniti toto shromáždění, abychom ocenili při této jedinečné příležitosti znovuvzkříšení mírů, na němž skauti, bývalí i jsoucí, mají značný podíl, dále bychom projednali předměty níže uvedené. Očekávám tudíž podporu a pomoc všech komisionářů a vůdců, aby Jamboree mělo mimořádný v pravdě úspěch a stalo se určitým krokem vpřed v historii našeho hnutí.

(+) Poselství britského Chief Scouta. - "Junák - skaut Československý", roč. VI., 1919/20, str. 36.

Předměty Jamboree jsou:
1. Povzbuditi energii oddílů.
2. Učiniti naše cíle a metody srozumitelnějšími vychovatelům, rodičům, duchovním a obecenstvu.
3. Získati vůdce a pracovníky.
4. Přivésti zámořské a cizí skauty do užšího styku s námi.
5. Přivésti naši organizaci k pokroku v hustě obydlených centrech, kde mravní i tělesná výchova hochů jeví se býti velmi potřebna.
Pro tyto cíle odvažuji se žádati vás o laskavou pomoc a podporu.
Robert Baden-Powell, Chief Scout.
Pozvání bylo námi s díky přijato a od té doby jsme se účastňovali všech Jamboree i jednání BSWC, jak o nich referuji v dalším.

První mezinárodní skautské Jamboree se konalo ve dnech 30. 7. - 9. 8. 1920 v londýnské olympii za účasti téměř 10 000 skautů a činovníků z mnoha států světa (příloha 17. a 17a.).
V podmínkách účasti bylo stanoveno, že by měla každá organizace vyslat alespoň jeden oddíl skautů, který by se utábořil ve stanovém městě v Richond Parku a účastnil se skautských a sportovních závodů. I když jsme se na zájezd, závody i veřejné vystupování dobře připravili, s plánované účasti mládeže sešlo, neboť se nepodařilo získat pro ni finanční podporu. A tak bylo mladé Československo zastoupeno pouze 10 člennou delegací, v níž bylo 5 činovníků (Ivan Laichter, Jan Novák, Ferd. Schlögel, A. B. Svojsík a prof. Šabat) a 5 skautů (Ernic Dick, Hanuš, Jar. Kose, Urban a Jan Včelák - vulgo Čneli).
Je přirozené, že za takových okolností nemohl být náš úspěch nijak pronikavý a že kromě vkusně instalované výstavky, která podávala ucelený přehled o stavu našeho skautingu a která se těšila živé pozornosti, s účastí na slavnostních přehlídkách se o československých skautech a jejich zemi psalo a hovořilo málo. Jednou z výjimek bylo dekorování A. B. S. nejvyšším britským skautským vyznamenáním - "Řádem stříbrného vlka" (příloha 18. a 19.).
Ač Svojsík a B. P. o sobě věděli již od roku 1911 a byli spolu v písemném styku, setkali se poprvé až na tomto Jamboree. Účastníci naší delegace po návratu domů shodně vypovídali, jak velké úctě a vážnosti se těšil A. B. S. Máme o tom dokonce zachována dvě písemná svědectví(+).
V prvém se praví: "Z členů naší delegace jsem byl jediným svědkem setkání Baden-Powella se Svojsíkem. Baden-Powell pozval hlavní vedoucí ze všech delegací na slavnostní banket. Po něm byla tisková konference se zahraničními zpravodaji. Na banketu jsem přímo nebyl, ale Svojsík mě pověřil úkolem abych se stále zdržoval v jeho blízkosti a opatroval jeho aktovku se vzácnými doklady, aby je měl v případě potřeby po ruce. Zdržoval se tedy ve vedlejší místnosti společně se zahraničními novináři. Také my jsme byli skvěle pohoštěni. Navíc mohli jsme postranními dveřmi do hlavního slavnostního sálu, sledovat příchod Baden-Powella. Byl uvítán potleskem a třeba že se mohl honosit nejvyššími řády anglické koruny, přišel ve skautské uniformě jen s jediným vyznamenáním "Stříbrného vlka". Po krátkém projevu přistupovali k němu jednotliví delegáti, které Baden-Powellovi představoval zvlášť k tomu určený ceremoniář. Baden-Powell byl v dobré náladě, s každým delegátem prohodil několik slov a každému poděkoval za jeho účast. Jakmile Svojsík přikročil k Baden-Powellovi a ceremoniář vyslovil jeho jméno a jméno Československa, zahrál na Baden-Powellově tváři přátelský úsměv. Pak jaksi vděčně pohladil Svojsíka po rameni a s výmluvným gestem ho pozval k předsednickému stolu. A tohle vzbudilo pozornost všech přítomných novinářů."
Druhé svědectví se týká Svojsíkova shora uvedeného dekorování: "Nejkrásnější vzpomínku mám na závěrečný den, kdy došlo

(+) Ferd. Schlögel: Prvopočátky skautského hnutí. - Strojopis. Archivuje Evžen Štáfl z Havl. Brodu.

k defilé všech zde zúčastněných, zahraničních delegací, náčelníků i skautů před královskou lóží. Před ní v aréně stál Baden-Powell, dále princ z Wallesu, tehdy ještě následovník trůnu a protektor anglických skautů a H. Martin, náčelník londýnských skautů. Tisíce diváků, kteří zaplnili obrovský prostor londýnské Olympie s velkým napětím a ovacemi sledovalo program závěrečného ceremoniálu, spojeného s vyznamenáváním nejzasloužilejších skautských pracovníků z celého světa. Defilé bylo zahájeno hřmotnou kapelou skotských dudáků. Když naše malá skupinka s československou vlajkou zastavila před královskou lóží, bylo nám trochu úzko. V zápětí jsme pak byli svědky nezapomenutelné události, Lord Baden-Powell dekoroval našeho Svojsíka řádem "Stříbrného vlka". Osobně mu gratuloval, zároveň s princem z Wallesu a H. Martinem. Celý sál Olympie zahřměl dlouhotrvajícím potleskem a provoláváním slávy Československu. Po odpochodování naší delegace na shromáždiště těch skupin, které měly po přehlídce, byl Svojsík obklopen množstvím gratulantů a skautů, kteří jej prosili o podpis."

Před zahájením slavnosti Jamboree byla konána ve dnech 28. a 29. července 1920 první Mezinárodní skautská konference v Concert - Hallu v Olympii, za účasti delegátů všech národů a států přítomných na Jamboree. Z bohatého programu konference, na níž došlo i k ostrému střetnutí Anglie se Spojenými státy americkými o principu ve skautingu, uvedu jen tato nad jiné významné usnesení:
1. Zřizují se pravidelné mezinárodní skautské sjezdy (International Scout Conference), které budou svolávány v dvouletých obdobích do center organizací různých zemí. Pro rok 1922 to bude Paříž.
2. Budiž zřízena mezinárodní informační kancelář v Londýně (čímž se staví mezinárodní skautské hnutí na pevný základ a dovršuje se Světové bratrství hochů skautů - pozn. R. P.).
3. R. Baden-Powell je zvolen za Chief Scouta celé mezinárodní skautské organizace.
4. Budiž založen mezinárodní skautský časopis (Jamboree, pozn. R. P.), vycházející čtvrtletně.
5. Buďtež zavedeny doporučující listy, jimiž by byli opatřeni skauti, cestující do cizích zemí a bez nichž by jinde nebyli jako organizováni uznáni. Pak jim bude v každé spřátelené organizaci vycházeno vstříc s největší blahovůlí.
V této souvislosti se musím zmínit o návrhu italské delegace, aby všechny sdružené skautské organizace přijaly doslovný text slibu a zákona skautského, jak je zaveden u Angličanů a rovněž všechny formy vnější i vnitřní organizace. Před jeho projednáváním si vyžádal slovo B. P. a řekl ve stručnosti asi toto: "Nepřál bych si takové naprosté uniformity ve světovém skautingu, naopak je si přáti, aby každý národ přinesl do našeho hnutí svou vlastní duši, projevil v ní svůj svéráz, vyjádřil svou podstatu a uplatnil svoje speciální tužby a ideály, ovšem pod zorným úhlem onoho všelidského bratrství, které je základní ideou světového skautingu".
Bratr Jan Novák, který jako delegát byl jednání konference přítomen, poznamenal ve svém komentáři(+), že po slovech B. P. nikdo nezvedl ruky, aby se hlásil o slovo a tak návrh bez hlasování jednomyslně padl.
Význam účasti Československa na 1. Jamboree lze hodnotit kladně. Rozšířením propagačních publikací, věnovaných našim ministerstvem zahraničních věcí skautským organizacím celého světa, jsme posloužili své vlasti a sami jsme získali stykem s mládeží mnoha národů i na konferenci delegátů řadu cenných zkušeností a poznatků, které nám pomohly v další práci.

Na programu 2. Mezinárodní konference, která se konala od 22. do 30. července 1922 v Paříži, byly kromě

(+) Jan Novák: Mezinárodní konference na Jamboree v roce 1920. - "Vůdce", roč. II., 1921, str. 34.

vzájemných informací účastněných delegací a dokumentárních výstav jednotlivých národních skautských organizací projednávány důležité otázky organizační a administrativní (přijímání nových členů, zpráva o činnosti BSIB, organizace příštího Jamboree apod.) a především výchovné.
V souvislosti s přijímáním nových členů bylo znovu konstatováno, že každá země může býti zastoupena pouze jediným svazem, že skautská organizace musí být organizací mládeže, že se musí řídit slibem a zákonem v podstatě v té úpravě, kterou stanovil B. P. a konečně, že skautská organizace musí být organizací dobrovolnou, nikoliv státní a povinnou(+).
Účast SJS RČS na této konferenci byla dlouho nejistá. Skautské národní slavnosti, pořádané v Praze počátkem prázdnin toho roku, skončily - jak uvádím jinde - deficitem, takže SJS RČS neměl prostředky na úhradu jízdného a konferenčních poplatků a tak v poslední chvíli jeli do Paříže jen 4 delegáti, kteří si uhradili všechny vydání z vlastní kapsy. Kromě br. místostarosty Jos. Rösslera - Ořovského, který byl vůdcem delegace, byli v ní ještě s. prof. Mar. Vetterová a bratři Frank Elstner a Ernie Dick. Náčelník Svojsík jako člen mezinárodního výboru do delegace nepatřil.
Z témat, projednávaných na konferenci, bych uvedl zejména: Národní a mezinárodní význam, metody a cíle skautingu. - Výzva dítěte a odpověď skautingu. - Psychologické základy skautingu. - Osobní povinnosti vůdcovy - vůdce před sebou

(+) Die Prinzipien Für die Aufnahme sind:
1. Gesuch durch den Verband. Dabie wird möglichst darauf geschtet, daß in sinen Land nur ein Verband besteht. Wo dies noch nicht der Fall ist, wird darnach getrachtet, dises Ziel zu erreichen.
2. Die Pfadfinderorganisation muß eine Jugendbawegung sein.
3. Sie muß Versprechen und Gesetz augweisen, wie es der von Baden-Powell aufgestellten Form entspricht. Kleine Abweichungen in der Formulierung sind gestattet.
4. Die Organisation muß auf Freiwilligkeit beruhen, sie dars also keine Statsjugend sein.
/Pater Waldner: Die psychologische Situation und die pädogogische Aufgabe der Pfadfinderbevegung. - Zürich 1947, pg. 36)


samým. - Psychologický a technický vývoj vůdce. - Skaut před tváří přírody a umění. - Shoda skautingu se zákony života. - Občanské vztahy skautingu. - Družinový systém. - Problém dospělých skautů (roverů) apod.
Jak byla tato konference prospěšná československému junáctví?
Br. Rössler - Ořovský na schůzi náčelnictva zdůraznil(+), že naše dokumentární výstavka, instalovaná v prostorách kongresu, film o našich Národních slavnostech, promítaný tamtéž a zejména četná účast ciziny na těchto oslavách v Praze, "učinily známým jméno Československé u všech čtyřiceti národů ve světovém ústředí skautském organizovaných a že československý skauting těší se výborné pověsti".
Příznivý dojem, kterým na konferenci působila čs. delegace měl obraz i v pozvání s. H. Vetterové do cvičného tábora v Argetonne v Normandii, kde předváděla francouzským a anglickým vůdkyním způsoby a metody našeho skautingu.
Bratra Franka Elstnnera, mimořádně talentovaného skautského vůdce, profesí učitele, nejvíce zaujala výzva B. P.(++) o prohlubování výcviku vůdců a rozhodl se proto odjet, spolu s br. Ernie Dickem do Anglie, absolvovat tamní stálou skautskou školu v Gillwell - Parku a vrátit se domů jako "táborový náčelník" a nositel "Wood badge" s právem založit a vést "Lesní školu" pro výcvik československých junáckých vůdců.

Druhé mezinárodní skautské Jamboree se konalo od 10. do 23. srpna 1924 v Kodani v Dánsku. V ústředním pozvání se uvádělo, že každá organizace má vyslat representativní oficiální oddíl, složený ze 40 skautů a 4 vůdců a doporučovalo se,

(+) Ze schůzí náčelnictva. - Schůze 25. srpna - "Vůdce", roč. III., 1922, str. 151.

(++) F. Elstner: O čem mne přesvědčil pařížský kongres Světového hnutí skautů. - "Skautský almanach", 1923, str. 18.


aby každá země "požádala o pomoc svou vládu připomenuvše jí nedávnou resoluci Společnosti národů, jenž se k tomu vztahuje. Mezinárodní Jamboree skýtá nám vynikající příležitost využití usnesení SN"(+).
Vedení SJS RČS požádalo o podporu na celoroční činnost, z níž hodlalo přispět i na výlohy, spojené s účastí mládeže na Jamboree. A budiž tu - k hanbě tehdejší vlády - vydáno svědectví o tom, že s částky 3 milióny korun, které věnovalo naše resortní ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy, nedostal nepolitický Svaz, označovaný našimi kritiky za "vládní", oficiální nebo dokonce za "hradní" pro svých 30 000 členů ani haléře (Sokol tehdy obdržel subvenci 1 000 000 Kč, Orel 800 000 Kč, DTJ 650 000 Kč a skautská organizace čsl. socialistická Obec Skautů Volnosti, čítající 2 000 členů 500 000 Kč.)
Kdo by se divil, že za takového stavu bylo Československo zastoupeno na velkolepém setkání mládeže 33 národů, provázeném uznáním Společnosti národů (přílohy 20a 21 a překlad), pouze 4 (slovy čtyři) pozorovateli. Byli to bratři Hauner za vodní skauty, Al. Růžička za BíPí skauty, Frant. Stůj za Středočeskou župu a ing. Vrat. Židlický, jako zástupce zahraničního zpravodaje. A poněvadž nemohli postavit ani samostatný stan (ubytovali je u sebe bratři z Lotyšska), nevlála na tábořišti ani československá vlajka.
Program setkání byl pestrý a vrcholil v závodě o světové skautské přebornictví, které obsahovalo soutěže ve výstavbě tábora, ve zpěvu a pokřicích, v národních tancích, ve skautských disciplínách, v jízdě na kanoi, plování, v družinových překážkových bězích, v přetahu lanem apod. Zvítězilo reprezentační družstvo USA.
Po skončení oficiálního programu byli zahraniční skauti po několik dní hosty domácích skautských oddílů a konali společné výlety a cesty po Dánsku.
Jamboree bylo zakončeno projevem světového náčelníka jehož podstatnou část uvádím v příloze 22.

(+) Dopis Mr. H. Martina ředitele Mezinárodního skautského ústředí. - "Skaut - Junák", roč. X., 1923/24, str. 57.

V průběhu Jamboree konala se ve dnech 18. až 20. srpna 1924 třetí Mezinárodní skautská konference, z jejíž usnesení byly pro nás nejdůležitější:
a) apel na vlády jednotlivých států, aby podporovaly skauting jako hnutí všeobecně prospěšné;
b) dohoda, že je možno vzájemně bez závad čerpat ze skautských časopiseckých publikací, bude-li uveden pramen;
c) v mezinárodním skautském výboru setrvává nadále prof. A. B. S.;
d) rezoluce o národním, mezinárodním a světovém charakteru skautského hnutí (viz Kniha první. - Cestou k dospělosti, příloha 16.)
Z důvodů shora uvedených byl Svaz skautů zastoupen na této konferenci místo požadovanými šesti, pouze jedním delegátem.

Na čtvrté Mezinárodní skautské konferenci, která se konala ve dnech 22. - 28. srpna ve švýcarském Kanderstegu, bylo Československo zastoupeno tříčlennou delegací, složenou z místonáčelníka pro Slovensko Dr. V. Cvengroše, místostarosty svazu J. Rösslera - Ořovského a náčelníka A. B. Svojsíka. Delegace odjížděla s pozváním československých autorit aby se příští - v pořadí třetí mezinárodní skautské Jamboree konalo v Praze.
Pozvání bylo sice přijato s díkem, ale když zvítězil názor, že by pro příští Jamboree byl výhodnější rok 1929, aby se v roce 1928 nestřetly skautské slavnosti se slavnostmi olympijskými a že by toto Jamboree mělo býti konáno v Anglii jako kolébce skautingu a jako osobní pocta B. P., odvolala naše delegace pozvání s tím, že se bude ucházet o Jamboree až v roce 1933.
Program Mezinárodní konference byl - jako obvykle - velmi obsáhlý a je uveřejněn v dále uvedených pramenech. V těchto řádcích nemohu však nepřipomenout, že
a) Svaz nemohl vyslat požadovanou šestičlennou delegaci, poněvadž nedostal na tento zájezd od povolaných čs. orgánů opět ani korunu;
b) náčelník A. B. S. byl zvolen členem mezinárodního výboru na další tři roky;
c) byla dojednána dohoda se skautskou delegací Maďarska o postavení skautů maďarské národnosti, občanů našeho státu.

Na 3. mezinárodní Jamboree (příloha 23), konané v období od 28. července do 15. srpna 1929 jsme se připravovali velmi pečlivě. Šlo tehdy o to, abychom účastí representačního junáckého oddílu a jeho vystoupeními na oficiálních a kulturních pořadech v areále Arrow Parku, kde se setkání skautů konalo, i v Londýně, Liwerpoolu, Birminghamu a jinde, upozornili na vysokou úroveň skautingu v Československu a získali sympatie nejen našemu hnutí, ale celé republice. Dále šlo o to, aby se dostatečně početný štáb našich činovníků - předpokládaných organizátorů 4. Jamboree v Praze seznámil se vším, co vyžaduje příprava a provoz "stanového města" o 50 tisících mladistvích obyvatelích.
Do Anglie odjela tehdy asi 50ti členná výprava (příloha 24.), složená nikoliv z nejkvalifikovanějších jedinců, ale z těch, kdo si mohli cestovné a ostatní výlohy zaplatit sami, nebo jimž to umožnili sbírkami ostatní junáčtí spolubratři. Státní podpora, o níž jsme žádali, byla nám - jako obvykle - odepřena a teprve po mnoha intervencích jsme získali v posledních dnech příspěvek, který kryl společná vydání asi z jedné osminy. Byl jsem tehdy odpovědný za instalaci skautské výstavky a vzpomínám s lítostí, že nám naše hlavní město nedalo ani propagační materiály zvoucí k návštěvě Prahy s odůvodněním, že po světě běhá mnoho divokých skautů a že Caput Regni Bohemise o cizí skautské návštěvníky nestojí.
Přes všechny tyto i jiné obtíže dokázala však československá výprava proslavit svou vlast ukázněným chováním, zpěvy, tancem, hrami, vystoupeními v aréně a výstavkou rukodělných prací a skautské literatury tak znamenitě, že sám světový náčelník B. P. pokládal za potřebné informovat o tom našeho tehdejšího zahraničního ministra Dr. Ed. Beneše a jeho prostřednictvím i presidenta republiky Dr. T. G. Masaryka (příloha 25.). Musím poznamenat s jistým pocitem hrdosti, že jsme byli obdivováni především pro naprostou jedinečnost výstavby ubytovacího tábora (příloha 26.), vybaveného krajinkovými podsadami, na něž jsme si přivezli stavební materiál zvláštním vagonem až z Československa (celý tábor, včetně stožáru, jsme po ukončení Jamboree velmi výhodně prodali).
Naší republice byla provolávána sláva i u příležitosti veřejného dekorování B. P., nejvyšším čs. vyznamenáním: Řádem bílého lva, který mu odevzdával náš londýnský vyslanec Jan Masaryk(+).
O organizaci a průběhu Jamboree i o umístění československého kontingentu, se mohou zájemci dočíst v uvedených pramenech.

Jako v předešlých létech, konala se i tentokrát v rámci Jamboree V. Mezinárodní konference (kongres). Trvala 3 dny od 7. do 9. srpna 1929 a byla uspořádána v městě Birkenheadu. Československo zastupovali Dr. Rud. Plajner, Jos. Rässler - Ořovský, Ant. B. Svojsík a ing. Vrat. Židlický. Většina usnesení se týkala poděkování nejrůznějším osobám, úřadům a korporacím, které se zasloužily o zdárný průběh Jamboree, dosud největšího setkání dětí a mládeže v dějinách světa, od královské britské rodiny přes novináře až po tlumočníky.
Z dalšího programu bylo pro nás významné:
a) opětné zvolení náčelníka A. B. S. za člena Mezinárodního výboru;
b) rozhodnutí, že žádný cizí oddíl nemůže se ustaviti v některé zemi, aniž bylo dotázáno sdružení vlastní země a aniž jakákoliv ustanovení toho se týkající byla předložena

(+) Tento řád je dosud vystaven ve vitrině B. P. Honeu v Londýně, spolu se všemi řády a vyznamenáními, jichž byl B. P. nositelem.

Mezinárodní kanceláři";
c) usnesení o konání příštího kongresu v roce 1931 v Rakousku;
d) usnesení o konání sjezdu roverů (Rover Moot) v roce 1931 ve švýcarském Kanderstegu;
e) doporučení o zvaní cizích skautů do národních táborů;
f) stanovení podmínek pro pořádání skautských prázdninových táborů v cizí zemi.
Jménem ministerstva školství a národní osvěty, se souhlasem ministerstva věcí zahraničních a ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy a našeho londýnského velvyslanectví, učinil vůdce naší výpravy, br. náčelník A. B. Svojsík na V. Mezinárodní konferenci toto prohlášení v jazyce francouzském:(+)
"Nejkrásnějším kulturním plodem, který Velká Británie dala lidstvu Sirem Baden-Powellem je skauting hochů a dívek, ten nový život, čistý, silný a krásný, který se rychle rozšířil po celém světě. Vláda republiky Československé dobře si vědoma, jakou mravní oporou je skauting dospívající mládeže v nejtěžších hodinách mládí i pro celý život, prohlásila skauting za instituci všeobecně prospěšnou a přála by si, aby veškerá mládež pobyla jistou dobu v družinách skautských, které jsou zařízeny v našem státě pro příslušníky všech jazyků, náboženství i ras. Skautská výchova dokonalejšího člověka, vyznávajícího všecky ctnosti, jejichž souhrn tvoří pravé demokratické občanství, přináší skvělé výsledky na poli výchovy tělesné, rozumové i mravní a vytváří mohutnou ligu mládeže všech kulturních národů, jejíž vrcholnou snahu je všelidské bratrství a světový mír. Skauting osvědčil se skvěle za války a prodchne-li pravým skautským duchem mládež všech národů, může vykonati veliké dílo lidskosti také v dobách míru a skláněti napřažená kopí, stále ještě ohrožující mír.
Přejeme mezinárodnímu sjezdu plného zdaru a mladému skautskému hnutí další mohutný vývoj v budoucnosti, aby dále prohluboval a upevňoval základnu světového míru v srdcích

(+) Dr. R. Plajner: Světové Jamboree 1929. - "Skaut - Junák", roč. XVI., 1929/30, str. 2.

budoucích mužů a žen všech národů".

Na VI. Mezinárodní skautské konferenci, která se konala 23. - 29. července 1931 v Badenu u Vídně a na níž bylo zastoupeno 27 delegací mimo britská dominia, jsme měli neradostné postavení.
Předně jsme se reprezentovali jako organizace přišlápnutá, neboť místo 6 delegátů přiznaných každému státu, jsme pro nedostatek finančních prostředků mohli vyslat pouze dva: Jana Nováka a A. B. Svojsíka.
Dále odstupoval z členství v mezinárodním výboru, podle stanoveného pořadí, jako dlouholetý člen a náš náčelník A. B. S.(+), který však brzy po úmrtí Páre Jakobse byl jednomyslným usnesením výboru znovu povolán do funkce, takže i nadále byli jeho osobou zastoupeni slované v tomto vrcholném orgánu.
Největším neúspěchem bylo ovšem odvolání naší kandidatury pro pořádání Jamboree v roce 1931 v Praze. Svojsík o tom napsal: "Nikdo nedovedl pochopit a nepochopit ani, když jsme vysvětlovali důvody, proč pozvání na světové Jamboree odvoláváme. Neboť důvody, proč se tak stalo a proč jisté kruhy ústřední v ministerstvu zdravotnictví byly proti, nepochopí nikdo rozumný. Čistě naše česká specialita. Opakuji z pevného přesvědčení, co jsem již jednou prohlásil: nebýti služební cesty přes ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy, bylo by světové Jamboree příštím rokem u nás a s ním největší podnik, jaký kdy se odehrál v Praze. A tak pojedou skauti z celého světa - a také naši - do Budapešti, kde se přes zoufalou situaci tohoto podniku nebáli.
Pochopili, jaký takový sjezd má význam propagační a hospodářský. U nás jsme to marně vysvětlovali. Opravdu: škrtnutím péra bylo zmařeno tolik nadějí a tolik úspěchů a stát bezohledně připraven o propagaci, kterou nelze zaplatit

(+) Při volbě měl A. B. S. stejný počet hlasů jako Japonec, hrabě Hutara. Los rozhodl pro Japonce.

ani těžkými milióny.(+)
Pro vysvětlení ještě uvádím, že žádost, která musí být pro mezinárodní sjezdy předkládána ministerské radě a kterou jsme předložili včas prostřednictvím resortního ministerstva zdravotnictví, nebyla jím předložena, takže vláda se jí nezabývala a tím byl podnik zmařen. Svojsík zajel sice ještě po zahájení konference do Prahy, aby intervenoval u zástupce ministerského předsedy, ovšem marně.
Konference projednávala kromě běžných záležitostí (zprávu o činnosti a hospodaření, přijímání nových členů apod.) řadu otázek výchovných (soulad mezi výchovou školní a skautskou, spolupráce s učitelstvem, skauting handicapovaných, seznámení učitelstva s metodami výchovy vlčat) a hodně pozornosti bylo věnováno výkladu pojmu "vlasti" ve skautském slibu, vypracování pravidel pro tvoření skautských oddílů cizích národností v jednotlivých státech, akcím za uznání skautského hnutí státem, za zákonnou ochranu skautského kraje a za státní ochranu skautské myšlenky (uskutečněno bylo do té doby v 25 národních skautských organizacích, v Československu ovšem nikoliv).
Na této konferenci padlo také rozhodnutí, že se příští tj. IV. Mezinárodní Jamboree bude konat v roce 1933 v Maďarsku.
Tak jako k předešlým, i k této mezinárodní konferenci poslala naše vláda poselství v němž oceňuje význam skautingu v Československu i v celém světě. Jak seznáte, bylo tentokráte pouze diplomaticky korektní, chladné, nevýznamné. Znělo takto:(++)
"Před krátkou dobou měla Praha příležitost obdivovati se krásným táborům polským, jihoslovanským a československých skautů. Tyto tábory znovu ukázaly, jakým požehnáním pro mládež je veliké dílo Lorda Baden-Powella z Gilwellu.
Při této významné příležitosti president republiky Dr. T. G. Masaryk, veliký vychovatel svého národa, učinil toto

(+) A. B. Svojsík: Zpráva náčelníkova. - Zpráva o činnosti svazu junáků - skautů republiky Československé za léta 1930 a 1931, - Praha 1932, str. 12.

(++) Jan Novák: VI. mezinárodní konference skautská v Badenu u Vídně. - "Vůdce", roč. XII., 1931/32, str. 26.


prohlášení:
"Akceptuji plně váš program a program národnosti a lidskosti. Lidskost, lidstvo není abstraktum. Není lidstvo bez národů, není nad národy; lidstvo je živá a bude živá organizace všech národů a států. A proto účinná láska k svému lidu je záruka lidskosti. Vaše methoda skautská a vaše jméno vám praví, jak postupovati i v budoucnosti. Vy se snažíte žít v přírodě. Příroda je prostá a učí vás zdravému oproštění. V přírodě se naučíte býti praktickými a čestnými.
Anglické jméno "skaut" to vám povídá, že jste harcovníky, že jste předvoj a že máte dávat pozor a sbírat informace. Ve starších dobách harcovníci stáli proti nepříteli. Dnes stojí přítel vůči příteli. Ale úkol je stejný: informovat sebe, dávat pozor na sebe a na svého kamaráda.
Angličanům slovo skaut znamená také hodinky, no a hodinky jsou prostředek a symbol přesnosti.
Vám, skautům, především připomínám, že v naší historii máme řadu mužů, kteří ve své době svým způsobem hleděli uskutečňovat vaše ideály. Aspoň jednoho bych vám měl připomenouti: lidového našeho krále Jiříka, který držel ideál věčného míru---".
Vláda Československé republiky srdečně zdraví zakladatele skautského hnutí, Lorda Baden-Powella a všechny delegáty mezinárodní konference."

S účastí na IV. Mezinárodním Jamboree v Gödöllö v Maďarsku (přílohy 27. a 28.) jsme měli plno starostí junáckých, politických i hospodářských. Konalo se v roce 1933 (2. - 15. srpna), v období vrcholící hospodářské krize a celosvětové nezaměstnanosti. Prvé rozhodnutí náčelnictva vycházelo z té skutečnosti, abychom nevyváželi peníze do ciziny, učinilo rozhodnutí o účasti jednoho, asi 50ti členného oddílu. Když se však ukázalo, že náklady na zájezd nebyly zdaleka tak vysoké, jak se předpokládalo (poplatek za skauta činil 60 pengö = 350 Kč za celý pobyt, včetně všech exkurzí a zájezdů), že zájem mládeže o setkání se skauty celého světa byl ohromný a že zejména junáci slovenští a naši maďarští skauti z okolí Komárna jsou připraveni vypravit se do sousedního Maďarska, tak říkajíc na vlastní pěst, třeba i mimo rámec oficiální výpravy, revokovalo náčelnictvo své usnesení a po dohodě s ministrem financí a zejména ministerstvem zahraničí (šlo o diplomatické záruky, že shromáždění skautů nebude zneužito k podpoře maďarského revizionismu) činilo přípravy pro účast 350 členů. Byla to do té doby nejpočetnější výprava do zahraničí, kterou uskutečnil Svaz skautů.
O podrobnostech průběhu Jamboree nehodlám psát, zájemci si mohou přečíst vyčerpávající informace v uvedených pramenech. Tolik však chci poznamenat, že program Jamboree byl až nabubřele velkolepý. Zahrnoval kromě zahajovacího a závěrečného ceremoniálu nejrůznější setkání (pracovníků s vlčaty, roverů, nositelů odznaků za záchranu života, alpinistů, skautských duchovních rádců aj.) hlavně výstupy v aréně (zpěv, tance, sportovní utkání, hry, varietní produkce, závody v uzlování, signalizování, stavbě stanů atd.), vzájemné návštěvy a besedy jednotlivých národních delegací (příloha 29.), polní bohoslužby všech vyznání, táborové ohně, program pro veřejnost, produkce a závody vodních skautů, leteckých skautů, skautů požárníků a další. Mnoho času bylo také věnováno organizovaným zájezdům do historicky a turisticky zajímavých míst a měst, včetně Budapešti a Balatonu a exkursím do několika průmyslových a zemědělských podniků.
I když naše účast na Jamboree a vystoupení československého kontingentu byly vysoce ceněny(+), musím se jako vůdce celého našeho tábora vyznat, že jsem se vracel domů rozmrzen. Ukázalo se totiž, že
a) bylo pro nás velmi těžké soutěžit s ostatními skautskými

(+) Světový náčelník skautů Lord Baden-Powell zaslal panu presidentu republiky, jako protektoru Svazu dopis, v němž ho informoval o úspěchu výpravy čs. skautů na Jamboree v Gödöllö a psal mu: "Rád bych upozornil Vaše Excelenci na skutečnost, že Vaše výprava získala sobě obdiv ostatních pro svoji dobrou kázeň, výtečný vzhled a skautskou výkonnost, z nichž bylo viděti výtečného ducha hochů a výchovnou péči jejich činovníků". Dále pak psal: "Dovoluji si Vám blahopřáti k tomuto úspěšnému vývoji skautingu ve Vaší zemi a poděkovati Vaší Excelenci za velmi účinný zájem pro skautské hnutí".
/Pražský skaut, roč. III., 1933, str. 100/


organizacemi, vesměs bohatě dotovanými ze státních fondů a soustředěnými k společnému nácviku vystoupení. My jsme jeli prakticky bez podpory, účastníky jsme členili do ad hoc sestavených oddílů až v Bratislavě, takže chlapci se nikdy před tím neviděli a také neznali. Jenom díky velkému vypětí vedoucích pracovníků a značné ukázněnosti skautů získávali jsme vavříny své vlasti (příloha 30).
b) Jamboree se stalo místo radostného setkání chlapců - skautů celého světa spíše obchodním a propagačním podnikem nositelské země;
c) bylo tentokrát skutečně zneužito k politickým cílům, konkrétně k otevřenému požadavku revize trianonské smlouvy a k znovuvtělení Slovenska (Horní země) do svazku svatoštěpánské koruny;
d) místo ukázek rukodělných prací, táborové činnosti a zápolení účastníků ve skautských disciplínách začínaly převažovati nákladné táborové stavby, provedené armádou a nejrůznější výstupy profesionálů, oblečených do skautských krojů, byť byli i bývalými skauty. Musím doznat, že do této kategorie patřila vlastně i naše "valašská vesnička" i výkon našich dospělých členů, automobilových závodníků Turka a F. A. Elstnera, kteří přivezli několikametrovou bábovku (ještě teplou) z Odkolkových pekáren v Praze a kteří sklízeli ohromný úspěch v aréně akrobatickou jízdou a chytáním "aerovky" do lasa;
e) Maďarští mocipáni - tenkrát již zcela zřetelně na skluzavce fašistické - zneužili prostého lidu, aby si dali pod záminkou pozdravu a přivítání zahraničních skautských delegací holdovat nahnaným mnohatisícovým průvodem, včetně handicapovaných občanů, a tím vytvářet dojem, že lid jde s Hortheyho klikou a stojí za ní.
Ostatně hlasy volající po "navrácení Jamboree mládeži" se ozývaly i s jiných stran a celá problematika byla diskutována přímo i na Mezinárodní skautské konferenci.
Dovětkem budiž ještě konstatováno, že celá naše výprava byla rozdělena do 10 oddílů, 2 české, 1 moravský, 2 slovenské, 2 maďarské a 3 podkarpatskoruské.
V areálu Jamboree, v místnostech premonstrátské koleje v Gödöllö, konala se Mezinárodní skautská konference, v pořadí již sedmá. Byly jí vyhrazeny dva dny, 7. a 8. srpna 1933. Zastoupeno bylo 32 národních svazů, mezi nimi i Československo, jehož delegáty byli prof. Dr. Josef Charvát, Dr. Rud. Plajner, prof. Boh. Řehák, Vlad. Wildman a náš zahraniční zpravodaj ing. Vrat. Židlický.
Z bohatého programu, o němž jsem referoval podrobně jinde(+), chtěl bych zaznamenat:
a) Poselství československého ministra zdravotnictví a tělesné výchovy. Znělo takto:
"Vláda republiky Československé pozdravuje Mezinárodní konferenci skautingu a Světové Jamboree. Jako všechny kulturní národy, i Československo pozoruje s obdivem a uznáním skvělé dílo Lorda Baden-Powella a zná důležitost skautského poslání pro ušlechtění dorůstajících generací prostřednictvím nesobecké pomoci jiným a uznáníhodnou snahu po všeobecném míru. Vláda přeje konferenci dokonalý úspěch a je jista, že věrna ideálům a metodám šlechetného zakladatele hnutí bude na zdárném podkladě rozvíjeti skauting po cestách vedoucích k lepší budoucnosti všeho lidstva".
b) Úspěšný referát náčelníka A. B. Svojsíka "Ones a Scaut - Always a Scout" - Jednou skautem - navždy skautem - o potřebě zachovat a umožnit styk bývalých skautů s mateřskými organizacemi(++).
c) Referát švédského náčelníka Lieberatha "Unification de orde numérique de la Loi Scoute". - Standardizace a unifikace skautského zákona - z něhož jsme se dověděli o pestrosti v počtu příkazů skautského desatera i různých jejích formulacích. K mému a našemu údivu vůbec, nesjednocuje tedy světové skautské bratrstvo ani slib, ani zákon.
d) Neskonale potřebné bylo pohovořit o způsobu, jak pomoci nezaměstnaným skautům. Ukázalo se však, že výzva

(+) VII. mezinárodní skautská konference. - "Vůdce", roč. XIV., 1933/34, str. 51.

(++) Ant. B. Svojsík: Jednou skautem - navždy skautem. - "Vůdce", roč. XIV., 1933/34, str. 1.


Mr. T. Noesena z Lucemburska "Scouting and Unempleyment". - Skauting a nezaměstnanost - vyzněla zcela naprázdno. Pro mezinárodní oficiální skautské vedení tento problém prostě neexistoval a tak malý hlouček prosocialisticky orientovaných delegátů se nikdy nedozvěděl,"What has been done in other countries for ensmplcyed scouts and what has been the outcome their afforts" - co bylo učiněno pro nezaměstnané skauty v jiných zemích a jaký byl výsledek jejich snažení.
e) Velmi byl diskutován referát Tage Carstensena z Dánska "La participation aux futurs Jamboree Mondiaux et Congres Internationaux" - O účasti na budoucích Jamboree a mezinárodních konferencích. Všeobecně se konstatovalo, že se oba tyto mezinárodní podniky rozrůstají do velkých, těžko ovladatelných rozměrů a že tak neplní svou vlastní funkci.
f) Při volbách do Mezinárodního výboru náčelník A. B. S. svoji kandidaturu odvolal.
Bratr místostarosta prof. Dr. Jos. Charvát dal o této události zaprotokolovat na schůzi náčelnictva Svazu dne 5. září 1933 toto prohlášení:
"Bratr náčelník vyhověl přání Poláků, aby pro nejbližší dvouletí ustoupil od své kandidatury ve prospěch kandidáta polského, který také zvolen (byl jím Dr. Tadeusz Strumillo, pozn. R. P.). Zdůrazňuji význam této oběti br. náčelníka, neboť na místo ve světovém výboru, kde zasedal od počátku s osmi nejpřednějšími osobnostmi světového skautingu, byl volen jen díky úctě a lásce, které se jako odborník a člověk těší. Uvážíme-li, co vynakládají jiné organizace, aby místa ve světovém výboru dosáhly, vidíme teprve dosah činu".
Za tento ústupek A. B. Svojsíka byl pak zvolen Dr. Jos. Charvát předsedou Svazu slovanských skautů.
Velmi mile jsme vyslechli také vzpomínku ředitele mezinárodní skautské kanceláře, pana Huberda Martina, na nedávno zemřelého br. Jos. Rösslera - Ořovského, kterého označil jako "prominent of the Czechoslovak Boy Scouts" - vynikajícího vůdce československých skautů - a o němž řekl, že "the Movement owes much to him" - skautské hnutí jest mu velmi zavázáno.

Osmá Mezinárodní skautská konference se konala o prázdninách 1935 v zasedací síni švédského parlamentu a Svaz skautů ji mohl, bohužel (po kolikáté již?), obeslat pouze třemi delegáty, kteří si museli všechny vydání uhradit ze svého. Byli to bratři: místostarosta Svazu univ. prof. MUDr. Josef Charvát, náčelník A. B. Svojsík a zahraniční zpravodaj Svazu ing. Vrat. Židlický.
Konference se konala v atmosféře světového sjezdu roverů v Ingarö, jehož se účastnilo též 60 našich oldskautů a roverů.
Jako vždy, měl program konference i tentokrát část oficiální a organizační.
Z prvé části chci zaznamenat především vystoupení zástupce Společnosti národů, který vřele ocenil význam skautské výchovy a styků mládeže celého světa a různých velkých společných podniků pro světový mír.
Dále pokládám za prospěšné uvést doslovné znění projevu, který učinil A. B. S. z pověření čsl. vládních autorit, z něhož je zřejmý oficiální postoj našich kompetentních ministerstev k Svazu, k naší lítosti tak rozdílný od tehdy prováděné praxe.
V českém překladu měl toto znění:(+)
Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy republiky Československé pověřilo profesora Antonína B. Svojsíka, docenta(++) skautingu na Karlově universitě pražské, aby na mezinárodní konferenci ve Štokholmu učinil tento projev:
"Scouting Lorda Baden-Powella uchvátil v celém světě mládež, všechny její přátelé i ty, kdo prozíravě vytvářejí pevné základy států a lidské kultury. Výchova dokonalého občana, vyzbrojeného pro všechny jeho povolání, jeho rodiny i státu, je řešena skautingem tak dokonale, jak nebyla řešena od dob antických, a to pro všechny, bohaté

(+) A. B. Svojsík: Dvě skautské konference. - "Vůdce", roč. XVI., 1935/36, str. 1.

(++) Náčelník Ant. B. Svojsík byl jmenován docentem skautingu na UK v Praze v roce 1922.


i chudé, mocné i zdeptané. Lord Baden-Powell stanul zde naráz v čele všech reforem výchovných i sociálních jako prozřetelností v pravý čas seslaný génius vychovatelský.
V tom, jak dovedl národům rozřešit brannou výchovu a zároveň vytvářeti podmínky a světové hnutí pro všelidské bratrství, nemá příkladu v dějinách lidstva. Měl by se před ním sklonit veškeren svět a skautingem mládeže spolupracovati, k nastolení království Božího na zemi.
Vláda republiky Československé je vděčna Lordu Baden-Powellovi za velikou jeho ideu, panu Martinovi, řediteli mezinárodní skautské kanceláře za energickou, neumdlévající práci organizační a bude vždy ochotně podporovati skauting jako nejbezpečnější základnu světového míru v srdcích každého národa a veškerého lidstva".
Organizační část konference byla bilancí světového skautingu. Bylo konstatováno, že v celém světě jest skauting na postupu a že v přítomné době je ve skautském mezinárodním ústředí registrováno 3 600 000 platících členů skautů. Dvacet zemí má nejen zákonnou ochranu kroje a odznaků, ale i celého systému výchovy. Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Litva pokládají skauting za tak důležitý a jedinečný systém předvojenské výchovy, že mají zákonem upravená svá postavení.
Největší zájem byl o příští světové Jamboree. Bylo svěřeno holandské organizaci, jež koná již pilné přípravy k jeho provedení(+).
Konferenci předsedal světový náčelník Lord Baden-Powell.

Pátého světového Jamboree konaného v období 31. července - 9. srpna 1937 ve Vogelezengu v Holandsku (přílohy 31. a 32.), se účastnilo z Československa 314 chlapců. Výprava, kterou vedl člen náčelnictva Vlad. Wildman jako velitel a br. Karel Kulhánek jako vůdce táborů, odjela z Prahy vlastní rychlíkovou soupravou. Její průjezd Německem vylíčil br. Václav Grégr takto:

(+) Referát br. Ing. V. Židlického na Jubilejním valném sjezdu "Vůdce", roč. XI., 1935/36, str. 91.

"V nočních hodinách projížděli jsme čsl. státní hranici v Podmoklech, kde jsme se museli podle nařízení německých úřadů převléci všichni do občanských oděvů. Aby nikdo z nás nemohl při sporadických zastávkách ve stanicích vystoupit z vlaku (tak zněl totiž příkaz německých autorit), nastoupili ke všem dveřím našich vagonů němečtí gestapáci v civilu, kteří nás opustili až na německo - holandských hranicích. Teprve tam jsme se mohli za radostného vyhrávání naší poštorenské kapely pozdravit na slavnostně vyzdobeném nádraží s tamním obyvatelstvem i holandskými skauty, jejich pověřenci přisedli do našeho vlaku a doprovázeli nás až na výstupní stanici. Tam nás již očekávali představitelé a organizátoři Jamboree, s nimiž jsme za zvuků naší dechovky odpochodovali až na vyhrazené tábořiště".
Československá výprava byla rozdělena - kromě skupiny velitelství a poštorenské kapely - do šesti oddílů, z nichž každý vybudoval samostatný ubytovací tábor. Reprezentační a typický český byl však jen tábor 1. oddílu, postavený z krajinek (vůdce prof. Trafný z Roudnice n. L.)
Program holandského Jamboree se nelišil valně od dřívějších. Měl sice svoji oficiální část - zahájení, defilé skautů před holandskou královnou, světovým náčelníkem B. P. a diplomatickými zástupci, jehož se zúčastnilo na 30 000 skautů ze 43 států světa, vystoupení národních svazů na stadioně a v divadle, návštěvy obecenstva, propagační výstavku a zakončení setkání - ale těžiště bylo v táborovém životě hochů, ve vzájemných návštěvách různých národů, v uzavírání osobních přátelství a v exkurzích a cestách po hostitelské zemi.
Pokud šlo o naše veřejné vystoupení je možno prohlásit, že byla úspěšná jak v aréně, tak v divadle i u táborových ohňů. A kdyby toho ani nebylo, stačila by k dokonalému úspěchu a k úspěšné propagaci Československa samotná vystoupení poštorenské dechovky, která hrála při mnoha oficiálních příležitostech, při našich návštěvách táborů jiných národů i při táborových ohních a vystoupeních v československém táboře (přílohy 33. a 34.)
Abychom nechválili sami sebe, dejme slovo doktoru I. Krnovi, našemu vyslanci v Holandsku, který byl po příjezdu na Jamboree uveden do diplomatické lóže, kde hovořil s B. P. i s jinými prominenty. Při setkání s našimi hochy "vyslovil pak potěšení nad tím, jak dobře českoslovenští skauti se reprezentují na světovém Jamboree mezi tolika národy, a že nejen utužují přátelství s dávnými přáteli, ale navazují mnohá nová. Sdělil cvičencům zájem o pochvalu B. P. a vyzval je, aby vždy tak dobře reprezentovali svůj stát, i tehdy, až budou muži(+/".
O velkém zájmu holandské veřejnosti o světové setkání hochů svědčí ta skutečnost, že v den, kdy byla odpolednímu programu na stadionu přítomna holandská královna a kdy si prohlédla i některé z táborů, bylo v areálu Jamboree přítomno 100 000 platících osob.
Nezapomenutelným dnem pro naše hochy byl závěrečný ceremoniál Jamboree, spojený se slavnostním pochodem všech účastníků. Československá výprava, v pořadí čtvrtá, byla bouřlivě pozdravována. Nadšení všech změnilo se však v závěru v jistý pocit bolesti. To promluvil B. P. a jako by tušil, že je účastníkem Jamboree naposled a že nás všechny čeká v blízké budoucnosti bolest a utrpení, ukončil setkání mládeže těmito slovy:(++) "Pro mnohé z nás je to poslední okamžik, kdy se ještě uvidíme. Mnozí mezi nás již nepřijdou. Já dnes, jako jedenaosmdesátník, jsem na konci života, zatím co pro vás mladé život teprve začíná. Noste tedy vždy pochodeň lásky a bratrství, kterou jsem rozžal a kterou jsem vám dnes symbolicky znovu odevzdal. Nuže sbohem, žehnej vás všechny Bůh!"

(+) Sláva Bursík: Páté světové Jamboree v Holandsku. - "Skaut - Junák", roč. XXIV., 1937/38, str. 22 a další.

(++) V originále: Baden-Powell o Farewell. "Now the time has come for me to say goodbye. I Want you to lead happy lives. You know many of us will never meet again in this world. I am in eighty-first year and an nearing the end lives to be happy and succesful. You can make them so by doing your best to carry out the Scout Law all your days, whatever your station an whereever you are. Now, Goddbye, God bless you all."


Po tomto oficiálním zakončení Jamboree zůstaly hochům tři dny na různé zájezdy. Naši navštívili Haag, Amsterodam, Rotterdam, Volendam, ostrov Marken, viděli moře, projížděli se na parnících přístavem, byli v loděnici. Největším zážitkem však byla návštěva hrobu J. A. Komenského v Naardenu, kam celou naši výpravu vyprovodila vojenská auta. Však podle slov naardenského starosty, byla to do té doby nejpočetnější výprava z Československa. Po proslovech starosty Svazu Dr. Charváta a vyslance Dr. I. Krno, položila výprava na hrob Komenského palmové ratolesti se stuhami v čs. státních barvách a pak s pohnutím opouštěla, nad jejímž průčelím četla nápis:
DE LAATSTE RUSTPLAATS
VAN JAN AMOS COMENIUS
15. XI. 1670
POSLEDNÍ ÚTULEK
JANA AMOSE KOMENSKÉHO
15. XI. 1670
Z Holandska odjela pak část výpravy do další ciziny (zejména vodní skauti), ostatní se vrátili domů.

Devátá Mezinárodní skautská konference a poslední před druhou světovou válkou, se konala ve dnech 10. - 12. srpna 1937 v Městském muzeu v Haaru. Za Československo se jí zúčastnili starosta Svazu br. prof. Dr. Jos. Charvát, náčelník A. B. Svojsík a inž. Vrat. Židlický, náš zahraniční zpravodaj. Všichni tři přednesli též závažné referáty.
Náčelník Svojsík navazoval ve své zprávě "Nejdůležitější problém světového skautingu" na svůj starší podnět z konference v Gödöllö o vybudování organizace odchovanců skautingu (Jednou skautem - navždy skautem) a končil návrhem, "aby neprodleně bylo všude započato se soupisem bývalých skautů a aby byla vytvořena tato instituce jako doplněk světového skautingu na jeho podporu a větší a hlubší vliv".(+)

(+) A. B. Svojsík: Nejdůležitější problém světového skautingu. - "Vůdce", roč. XVIII., 1937/38, str. 8.

Inženýr Vratislav Židlický seznámil delegáty konference s organizací a výchovnou náplní čsl. vodního skautingu, který stykem s námořními skauty Anglie a Polska uplatňuje ve svém programu stále více prvky námořního výcviku a pořádá o prázdninách dokonce velké námořní plavby. Doporučil vnitrozemským bratrským svazům zavádět vodní a námořní skauting jako doplněk pro dospívající skautskou mládež(+).
Daleko největší ohlas měl ale referát starosty Svazu MUDr. Jos. Charváta "Mezinárodní lékařská spolupráce ve skautingu", v němž doporučoval zřízení komise složené z lékařů a fysiologů, kteří by se zabývali problematikou vlivu skautingu na fysický i duševní stav mládeže a sbírali zkušenosti o táboření a stravování skautů v jednotlivých klimatických pásmech zeměkoule, tolik důležité pro velké mezinárodní setkání mládeže(++).
O vystoupení br. prof. Charváta zaznamenal náčelník A. B. Svojsík toto: "Velkým úspěchem československého skautingu bylo pověření starosty našeho Svazu bratra Dr. Charváta, organisováním lékařské a vědecké služby v celém světovém skautingu. Do jeho rukou přichází tak ohromný materiál statistický, ale zároveň dostává se po bratru náčelníkovi Svojsíkovi do vedení světového skautingu nový československý pracovník vynikajících vědeckých kvalit. Při ohromném rozšíření skautingu a stycích s nejpřednějšími osobnostmi všech států má tento úspěch ohromný význam."(+++)
Z dalších referátů přednesených na konferenci byl v našem tisku zveřejněn zajímavý příspěvek náčelníka dánských skautů M. Tage Carstensena "Či je skauting časový?" (++++)
Jako vždy i tentokrát zaslala naše vláda Mezinárodní skautské konferenci poselství, jimž oceňuje význam skautingu. Znělo takto:
Vladá republiky Československé pověřuje náčelníka Svazu

(+) Ing. V. Židlický: Námořní skauti v zemích vnitrozemských. - "Vůdce", roč. XVIII., 1937/38, str. 10.

(++) Prof. Dr. Josef Charvát: Mezinárodní lékařská spolupráce ve skautingu. - "Vůdce", roč. XVIII., 1937/38, str. 11.

(+++) Ant. B. Svojsík: Bohemiva ze světové konference. - "Vůdce" roč. XVIII., 1937/38, str. 8.

(++++) M. Tage Carstensen: Či je skauting časový? - "Vůdce", roč. XVIII., 1937/38, str. 85.


skautů a skautek republiky československé, prof. Ant. B. Svojsíka, docenta na Karlově universitě v Praze, aby učinil na mezinárodní konferenci skautské v Haagu tento projev:
"Vláda republiky Československé plně oceňuje vzácné snahy, které uplatňuje světové hnutí skautské na poli vzájemného dorozumění a pochopení mezi jednotlivými národy světa, a práci pro trvalý mír, který má přinést lidstvu štěstí a blahobyt.
Důkazem těchto snah je právě toto Jamboree skautů z celého světa, které znamená nové opatření mládeže a utužení přátelských svazků různých národů.
Vláda republiky Československé je však také vděčna skautskému hnutí za morální výchovu, která nejmodernějšími methodami výchovnými uschopňuje své členy, aby byli dobrými a vzornými občany svého státu, hotovými vždy i k nejtěžším službám, na jeho prospěch, nehledě na to, co se při tom dává v oběť.
Láska k vlastnímu národu nevylučuje sympatie k národům jiným, ale dává jedinci sílu hájit svůj lid, svou zemi proti každému, kdo by je chtěl jakýmkoliv způsobem ohroziti.
Majíc toto na paměti, vláda republiky Československé uznává a vysoce hodnotí práci skautského světového hnutí, které v ryzí demokracii pod vůdcovstvím Chief Scouta, Lorda Baden-Powella of Gilwell, připravuje v lidských srdcích nový a lepší osud světa. Přeje sjezdu, jeho vedení i všem jeho účastníkům nejlepšího zdaru a slibuje skautskému hnutí svou účinnou podporu a pomoc".

3. Významná setkání slovanských a malodohodových skautů

I když se čelní představitelé polského, jugoslávského a československého skautingu všemožně snažili, aby SSSR byl organizací živou a pomáhal rozvíjet co nejsrdečnější vztahy mezi slovanskou mládeží, praxe pokulhávala za očekáváním. Sekretář SSSR, br. Grzymalowski, pracovník Zwiazku Harcerstwa Polskiego, uváděl sice v r. 1931(+) mezi příčinami chabé činnosti malý zájem sdružených organizací a finanční obtíže, ale skutečné kořeny byly spíše ve sféře zahraničně politické, jak na ně upozorním později. Přesto však došlo k několika, velkým setkáním slovanských skautů, která upoutala pozornost ciziny, demonstrovala vyspělost skautingu slovanských národů a zanechala hluboké dojmy v myslích účastníků.
A) Prvým podnikem byly velké propagační slavnosti Tábory slovanských skautů - pořádané v roce 1931 u příležitosti dvacetiletého trvání skautingu v Československu (přílohy 35. a 36.) Byly konány pod patronátem presidenta republiky T. G. Masaryka a účastnilo se jich přes 12 000 junáků a skautek, z toho přes 1 500 Poláků, 300 Jugoslávců, početné skupiny Rumunů a Britů a delegace z Francie, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rakouska. Nechyběli ani ruští skauti - emigranti. Účastníky sjezdu dopravilo do Prahy 6 zvláštních vlaků.
Předehrou Táborů slovanských skautů (TSS) byla reprezentační skautská výstava, uspořádaná ve dnech 7. června až 4. července v paláci Pražských veletrhů, kterou zahajoval starosta Svazu, ministr zahraničí Dr. Ed. Beneš.
Vlastní slavnosti se konaly ve dnech 28. června až 2. července 1931 a měly vedle části oficiální převážně charakter

(+) (Vratislav Židlický): -ý-: Výroční konference Svazu slovanských skautů v Badenu. - "Vůdce", roč. XII, 1931/32, str. 23.

radostného setkání dětí a mládeže.
V rámci oficiálního programu byl uskutečněn v neděli 28. června velkolepý průvod zahraničních i našich skautů Prahou (z Vinohrad, Václavským náměstím k Národnímu divadlu, potom nábřežím ke Karlovu mostu, přes most na Malou Stranu a Nerudovou ulicí na Hrad). Na třetím hradním nádvoří vzdalo junáctvo hold hlavně státu (příloha 37.) a vyslechlo projevy presidenta Masaryka (příloha 38.), náčelníka Svojsíka a Dr. Michala Grazyňského, presidenta Zwiasku Harcerstwa Polskiego.
Součásti oficiálního programu byla i návštěva a prohlídka táborů, umístěných v pražské Stromovce, v nichž byly veřejnosti předváděny, kromě slavnostních scén, zejména ukázky výcviku a nejrůznější skautské činnosti. Mezi návštěvníky byli členové vlády, armády, zastupitelských úřadů, poslanci a senátoři, novináři a představitelé vědeckých i kulturních kruhů.
Musím při této příležitosti prozradit, že TSS měly být pro nás, exponované pracovníky, generální zkouškou na příští světové Jamboree, o něž jsme se ucházeli. Byla to velká touha zakladatele československého skautingu, náčelníka A. B. S. i nás ostatních, kteří jsme se účastnili světového Jamboree v roce 1929 v Anglii.
Hlavním posláním sletu slovanského junáctva bylo setkání a sbratření mládeže, navázání družby, měření sil a zdatnosti junácké i sportovní a pro mimopražské účastníky i důkladná prohlídka Prahy a jejího okolí.
Byly absolvovány tyto závody:
1. Závody šotků o vlajku Dívčího odboru Svazu: (Kimova hra, vyprávění pohádky, vyřízení vzkazu, nákres nějakého výjevu, zabalení předmětu, první pomoc, panenka s vlastnoručně ušitým šotkovským krojem, běh o závod kroužícím švihadlem, závod a postup velkým míčem, závod v překážkovém běhu);
2. Závod skautek: (umělecký, hudební a dramatický projev, soutěž při skautské výstavě, závody tělovýchovné, závody ve skautské technice);
3. Závod vlčat o velký totem náčelníkův: (Kimova hra, trefený králík, recitace, zpravodajství, vrhání šipek, ruční výrobek, házení kriketovým míčem, hra "Buď připraven");

Příloha 38
Příloha 38a

4. závod skautů:
a) tělovýchovné závody (lehká atletika, plování, lukostřelba, volejbal, přetah lanem/;
b) skautské závody (uzlování, Kim - Setonovka, látání, morseovka, přechod přes myšlený potok, přelézání ohrady, stavba stanů, řezání dříví, vaření vody, první pomoc/;
c) závody ideové (sborový zpěv, sólový zpěv, hra na housle, hra na piano, recitace, řečnický výstup/;
5. závod vodních skautů: (kanoe single, kanoe double, švédský kajak, pramice).
Vítězové - jedinci i hlídky - byli odměněni věcnými cenami, diplomy a upomínkovými plaketkami (příloha 39.).
Při prohlídkách pamětihodností Prahy byli průvodcové pražští junáci, kteří se o své venkovské svěřence bratrsky starali, pozvali je do svých domovů, pohostili je i podarovali nějakým suvenýrem. Z výletů se nejvíce líbily zájezdy na Karlštejn, Křivoklát a na Říp; mnozí se vydali též na Bílou horu, Zbraslav a do míst kolem Levého Hradce, kam klade historie vznik přemyslovského státu.
Po ukončení slavnostní byl též zorganizován společný zájezd na výstavu tělesné výchovy a sportu v Pardubicích, kde byl uspořádán 4. července zdařilý "Skautský den".
Nebylo pochyb o tom, že TSS byly po všech stránkách velmi úspěšné. Směrem do hnutí manifestovaly sílu organizace, vysoký stupeň naší junácké vyspělosti a pevnost junáckého bratrstva. Naší veřejnosti dokázaly, že skauting je hnutí životné, že má své nadšené vyznavače v řadách dětí a že je významným článkem v soustavě mimoškolní péče o mládež. Z pohledu mezinárodního přispěly pak nemalou měrou k utužení přátelství dětí slovanských států a posílily víru v bratrství skautů celého světa. Hladkým průběhem a dokonalou organizací přesvědčily i náš pracovní štáb, že by byl schopen uspořádat v Československu setkání skautů celého světa a proto, jak napsal H. S. Martin, ředitel mezinárodní skautské kanceláře, který se TSS osobně účastnil, "Hlavní stan československý rozhodl setrvati na svém pozvání, aby světové Jamboree v roce 1933 konáno bylo v Československu".(+)

(+) Mezinárodní ředitel pan H. S. Martin. - "Vůdce", roč. XII., 1931/32, str. 14.

Ostatně i česká veřejnost hodnotila TSS převážně kladně, jak dosvědčují některé citace denního tisku (příloha 40.).
Jediní kdo neměli radost z přípravy a průběhu TSS a vyznali to ve svých časopisech, byli pracovníci Spartakových skautů práce. Pokládali je za podnik "namířený proti federálnímu skautskému srazu SSP, jenž bude v Praze od 4. do 6. července", jejichž posláním bude "vtažení proletářských mas dělnické mládeže pod vliv buržoasie".(+/
Pravda, socialistickou a tím méně pak komunistickou organizací jsme nebyli, ale nebyli jsme ani organizací buržoasních politických stran, k nimž jsme měli kritický postoj od roku 1918. Ostatně nezájem těchto kruhů na našem hnutí byl průkazný i na TSS. Doložím to dvěma skutečnostmi:
1. Na tento - do té doby největší podnik české mládeže s finančním obratem kolem půldruha miliónu korun, který skončil schodkem kolem 100.000 Kč, přispěly banky, spořitelny, pojišťovny, průmyslové podniky i jednotlivci (příloha 41.) v celé republice částkou necelých 15.000 Kč.(++) A státní subvence? Na dvouletí 1930/31 (včetně TSS) jsme obdrželi 42.650 Kč. Česká buržoazie a její vláda nás měly tak rádi, že nám dovolily uhradit deficit TSS dobrovolnou "daní z hlavy" 5 Kč pro nedospělé a 10 Kč pro dospělé pracovníky Svazu.(+++) Pro porovnání jen malá poznámka: polská vláda věnovala na výpravu polských skautů na TSS půl miliónu Kč!
2. Ministerstvo školství, které bylo požádáno o poskytnutí dovolené účastníkům TSS, nijak nespěchalo s vyřízením, takže jsme ještě 14 dní před zahájením nevěděli, budeme-li ze školy uvolněni.
Příslušný výnos, publikovaný potom narychlo v denním tisku, zněl takto:

(+) Omyl komunistů. - "Vůdce", roč. XI., 1930/31, str. 59.

(++) Jejich specifikaci viz. v článku Aloise Ježka: Jak nám jiní pomáhali. - "Vůdce", roč. XII., 1931/32, str. 37.

(+++) Daň skautské soběstačnosti. - "Vůdce", roč. XII., 1931/32, str. 68.


"Účast žactva na sletu Slovanského junáctva v Praze.
Ředitelé a správci škol národních, středních (učitelských ústavů) a škol odborných se tímto výnosem ministerstva školství a nár. osvěty z 11. t. m. č. j. 500 pres., zmocňují, aby profesorům a učitelům, kteří účastní se sletu Slovanského junáctva v Praze jako členové skautských sdružení, poskytli - pokud to služební důvody připouštějí - dovolenou od 25. - 27. t. m. a na ty dny dali prázdno žákům, kteří se sletu účastní."(+/
Že taková nejistota nepřispěla k radostným přípravám oslav, uvěří zajisté každý. Nuže, taková byla pravda o vládní oblibě svazového skautingu.
Osobně mám na TSS vzpomínky velmi krásné. I když jsem jako "velitel tábora v permanentní službě" (++) za celou dobu jejich trvání neopustil území táborů ve Stromovce a neviděl také naprosto nic z oficiálního programu, byl jsem bohatě odměněn trvalým osobním stykem s tisíci jeho mladými účastníky a stovkami významných návštěvníků, kteří záměrně proklouzali vstupní kontrolou uvítacího štábu. Mohl jsem proto - jako snad nikdo jiný - nejen vyslechnout názory lidu skautského i neskautského, ale i přečíst všechny telegramy a zdravice, zaslané sletu a dojít tak k závěru, že naše služba je prospěšná mládeži i republice a že je proto ctí býti vůdcem junáckého oddílu (příloha 42.).
Z pozdravů, které jsme dostali k TSS, byl nejkrásnější od básníka Viktora Dyka, údajně jeho zpěv poslední(+++). Rozmnožili jsme jej a dávali jako suvenýr všem účastníkům.
Zněl takto:
Pozdrav
Buď připraven na bouři, hromy, blesky,
na noci tmu a příliš parný den.
Na obtíže a neschůdnost své stezky
buď připraven.

(+) "Vůdce", roč. XI., 1930/31, str. 122.

(++) Veliteli TSS pro oficielní služby byli bratři gen. Vl. Klecanda a prof. Boh. Řehák.

(+++) Viktor Dyk zemřel 14. 5. 1931.


Buď připraven! To minulost ti poví.
Připraven nebýt nevinných je hřích.
Po širém světě roztroušeny rovy
nepřipravených.
Buď připraven na úkoly a službu,
jež zoceluje a jež vychová.
A nos v svém srdci jednu krásnou tužbu:
ctí býti domova!

B) Československá státnost se mohla v třicátých letech upevňovat a rozvíjet jen za předpokladu zachování statu quo v Evropě. Do let 1934/35 viděla ČSR záruku své bezpečnosti ve spojeneckých smlouvách s Francií a Malou dohodou. Když však došlo po nástupu Hitlera k moci k odchodu Německa z odzbrojovací konference a ze Společnosti národů a začalo plné dozbrojování Třetí říše, byla rovnováha sil v Evropě porušena a mír mohl být zachován jedině kolektivním úsilím všech států, které se cítily Německem ohroženy. Tak se zrodil ve Francii velkolepý plán "Východního paktu", z něhož se však nakonec pro nesouhlas Polska, pro napětí mezi Anglií a Italií i pro nepříznivý vývoj na Balkáně i v Belgii uskutečnily pouze dohody mezi Francií a SSSR (2. května 1935) a Československa a SSSR (16. května 1935).
Svaz skautů, věren svému poslání hájit samostatnost Československa a posilovat jeho parlamentní demokracii, vynakládal nemalé úsilí, aby v souladu se státní zahraniční politikou utužoval bratrské svazky s mládeží všech spřátelených národů a států, především však se skauty a skautkami partnerských organizací ve SSSR. Že to nebylo snadné, naznačím v dalším.
Na konferenci SSSR v Gödöllö v Maďarsku bylo dohodnuto, že na oslavu 25tiletého trvání skautingu v Polsku bude uskutečněno v roce 1935 II. Slovanské jamboree ve Spale. V tu dobu ovšem nikdo nevěděl, k jak zásadním politickým změnám dojde v Evropě v letech 1934 - 35 a jak se vzniklé napětí mezi Polskem a Československem promítne i do vztahů mezi oběma bratrskými skautskými organizacemi.
Svaz skautů připravoval svědomitě zájezd alespoň tisícičlenné výpravy do Polska, jehož se měly účastnit - poprvé v historii našeho Svazu - junáci a skautky společně. Byl jsem již v Gödöllö vybrán za vůdce chlapeckých táborů(+) a od té doby jsem se také plně zúčastňoval všech přípravných akcí a chci vydat svědectví, že jsme všichni pracovali s nadšením a těšili se, že oplatíme důstojně Polákům jejich účast na Slovanském jamboree v Praze.
Po uzavření Polsko - německé smlouvy z 25. ledna 1934 začal k nám však foukat studený vítr, mezistátní vztahy se zhoršily a zarazily se i u nás téměř na nulu, když polská strana odmítla v témž roce Benešův návrh paktu o věčném přátelství mezi našimi národy a státy. Nepřízeň oficielního vedení Polska se vystupňovala po uzavření vzpomenuté čs. - sovětské smlouvy a v dané atmosféře těch dnů nikdo nevěděl, zda nám bude povolen výjezd do Polska a zda bude dovoleno harcerům přijat nás jako bratry.
Byl jsem nakonec rád, že jsem musel pro těžký zápal plic odvolat svoji účast na plánovaném zájezdu do Spaly a bylo-li mi tenkrát čeho líto, pak tedy zdánlivě marného úsilí trojice bratří - místostarosty Dr. Jos. Charváta, náčelníka A. B. S. a zahraničního zpravodaje Svazu ing. Vrat. Židlického - jimž se po krajně nechutných a vyčerpávajících jednáních na nejrůznějších úrovních podařilo přece jen získat vstupní viza, předtím odepřená. Náčelník Svojsík o tom napsal(++/: "Osud polského zájezdu byl do poslední chvíle nejistý. Posledních deset dnů před odjezdem všechen čas místo nejpilnějších příprav zabralo jednání o pasová víza. Ti, kdo to zavinili, v Polsku i u nás pro nějaký nápadnější titulek v letní mrtvé sezoně, měli být svědky spontánního sbratření mládeže

(+) Tábory slovanských skautů a skautek, pořádané u příležitosti oslavy 25letí polského skautingu. - "Vůdce", roč. XV., 1934/35, str. 94.

(++) Ant. B. Svojsík: Letošní prázdniny. - "Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 2


polské i československé, kdy mluvila mladá, bujará krev synů a dcer dvou bratrských národů a ne pouhý papír a mrtvé litery!"
Československá výprava, nejistotou doby značně oslabená, čítající nakonec 450 účastníků kromě 420 našich polských skautů z Těšínska, byla rozdělena až při srazu v Bohumíně do 8 oddílů skautů a 5 oddílů skautek, z nichž si každý vybudoval ve Spale samostatný ubytovací tábor a zaměstnával se osobitým programem.
Polské Tábory slovanských skautů a skautek, pořádané ve dnech 14. - 20. července 1935 pod protektorátem prezidenta Polské republiky Ignace Moscinského, byly mnohem rozsáhlejší, než tomu bylo v roce 1931 v Praze (přílohy 43. a 44.). Shromáždilo se na nich přes 26.000 mládeže (18.000 skautů a 8.000 skautek), ubytovaných v 800 táborech podél břehů řeky Pilice na obdélníkové ploše, dlouhé dvě hodiny cesty a široké půl hodiny. Mezi účastníky byli kromě nás Angličané, Švédové, Norové, Dánové, Estonci, Litavci, dále Maďaři, Rumuni, Rakušané, Švýcaři aj.
Program setkání byl v podstatě tradiční. V oficielní části to bylo slavnostní zahájení (přílohy 45. a 46.) a defilé skautské mládeže, polní bohoslužby, slavnost k uctění skautů padlých ve světové válce, prohlídka táborů obecenstvem, veřejná vystoupení v aréně a prohlídka Varšavy a blízkého okolí Spaly. V části a v čase vyhrazeném jen mládeži, měl být pobyt v táboře pokud možno věrným obrazem normálního skautského života, obohaceného a neformální návštěvy skautských družin, navazování a upevňování družby a osobních přátelství, prohlídky výstav skautských prací, výměna odznaků, literatury, pohlednic (příloha 47.), poštovních známek ap. známý "čenž", dále o hudbu, zpěv, tanec aj.
Z reportáže br. Boh. Řeháka(+), velitele výpravy, se dovídáme, že všechna vystoupení našich skautů a skautek byla úspěšná a že i zájezd větší části výpravy k Baltiku přinesl našim poučení i potěšení.

(+) B. Řehák: Naše výprava do Polska. - "Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 6. a další.

Z československých účastníků TSS v Polsku viděl největší počet velkých shromáždění mládeže br. náčelník Svojsík. Jeho zhodnocení Spaly mělo proto svoji váhu. Napsal(+/:
"Sjezd ve Spale byl velikým činem. Nejen tím počtem 26 tisíc účastníků, ale že všechny ty obrovské masy hochů a dívek nešly do připravených nocleháren a hotelů, ale dovedly se samy o sebe dokonale postarati v přírodě, i za nepříznivého počasí. Veliký význam Spaly je i v tom, že provedla energicky, po čem jsem volal od posledního světového sjezdu v Gödöllö, totiž k návratu k zdravému primitivismu, že Spala patřila jen a jen mládeži. Zmizela práce řemeslníků, architektů a umělců, která zastiňovala poctivou práci mládeže a mohla ohrozit i mravní význam našich světových sjezdů.
Ve Spale byly s námi - poprvé v cizině - také naše skautky. Bylo v té věci dosti obav, ale jejich veřejná vystoupení, jejich chování v táborech i u moře bylo takové, že budilo všeobecný respekt - Československé skautky, byla z vás opravdu radost" (příloha 48.).
C) K dalšímu posílení bratrských pout mezi mládeží slovanských národů došlo v témže roce na národním jamboree jugoslávských bratří a sester, konaném ve dnech 1. - 10. září 1935. pro naše skautky a skauty to byl sice termín krajně nevhodný - začínal nový školní rok - ale vyhovoval zřejmě nejen Jugoslávcům, ale i Bulharům, Rumunům a Polákům, kteří obeslali "Savezni tabor", pořádaný v parku Topčideru u Bělehradu, početnými delegacemi. Jugoslávského jamboree se účastnili i Maďaři, Rakušané, Francouzi aj.
Důležitost tohoto podniku spočívala v té skutečnosti, že po zlepšení mezinárodních vztahů jugoslávsko - bulharských došlo - poprvé v historii SSSS - k opravdu bratrské spolupráci mezi skautskými ústředími obou slovanských větví, která byla se strany Bulharska manifestována početnou

(+) A. B. Svojsík: Letošní prázdniny. - "Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 2.

účastí mládeže.
Vyvrcholením oficielní části programu bylo odevzdání praporu, daru krále Petra (slavil právě 13. narozeniny) Jugoslávským skautům a jeho vysvěcení podle staroslovanských pravoslavných obřadů, defilé účastníků před zástupci vlády dne 6. září, v den králových narozenin, položení věnců na hrob jugoslávského Neznámého vojína na Avalo a zájezd na Oplenac k hrobu tragicky zesnulého krále Alexandra.(+)
V ostatním čase se vyžívala mládež po svém: vzájemné návštěvy, bratrská družba, skautská a sportovní utkání, táborové ohně, zpěv, hudba, tanec, prohlídky okolí a přírodních krás Jugoslávie.
Československo nemohlo ze školských důvodů vyslat kontingent dětí a tak bylo zastoupeno pouze 40 činovníky, v oficielní tříčlenné delegaci byl zástupce Slovenska br. Lojzo z Košic, náčelník Svazu A. B. Svojsík a moravskoslezský náčelník MUDr. Zdenko Štekl z Hranic. Delegace byla bratrsky přijata a těšila se přízni a zájmu obecenstva. Také táborový časopis přinesl o našem skautingu mnoho obrázků a článků. Jeho slavnostní číslo, vydané v den králových narozenin, přineslo úvodní články "Pozdrav Československa" a "Odkaz skautům Jugoslávie" v slovenštině a srbštině. Články svým vzletným, nadšeným a upřímně slovanským tónem budily všeobecnou pozornost a byly otištěny i v denních časopisech hlavního města.
Zahraniční delegace byly obdarovány spisy o historii Bělehradu, albem památek hlavního města a vkusnými sletovými plaketami (příloha 49.).
U příležitosti jugoslávského jamboree byla svolána do Bělehradu též slovanská konference(++), která jednala hlavně o způsobu spolupráce všech slovanských skautských ústředí.

(+) Alexandr I. byl zavržen v Moseille v r. 1934 charvátskými nacionalisty.

(++) A. B. Svojsík: Dvě skautské konference. - "Vůdce", roč. XVI., 1935/36, str. 1.


Pro posílení této spolupráce měly být uspořádány v roce 1937 třetí Tábory slovanských skautů, jehož organizátory by byly Jugoslávie a Bulharsko. Že k tomu nedošlo, mělo své příčiny nikoliv ve sféře skautské, ale ve vývoji mezinárodní situace, konkrétně ve slábnutí vztahů Stojadonovičovy vlády k ostatním státům Malé dohody. Termín proponovaných TSS byl nejprve odložen na rok 1938, ale v situaci na rozhraní míru a války nebylo již naděje na jejich uskutečnění.
D) Spolupráce s rumunskými skauty.
O vysokém stupni angažovanosti SJS RČS v duchu malodohodové státní politiky svědčí nejlépe vývoj našich vztahů s rumunskou skautskou organizací.
Prvé skautské kontakty byly navázány ihned po válce na půdě rodícího se mezinárodního skautského ústředí v Londýně a jejich srdečnost válkou a během ní. A jak se rozvíjely a upevňovaly vztahy mezi státy Malé dohody, tak se zpevňoval i náš bratrský svazek a nalézal vyjádření jak v častých neoficiálních setkáních mládeže, tak v účasti československých skautů na čtyřech rumunských národních jamboree a bratří Rumunů na našich Jarních slavnostech v r. 1922 a zejména na Táborech slovanských skautů v Praze v r. 1931.
Signálem k ještě hlubšímu prohloubení vzájemnosti a přátelství bylo vzrůstající nebezpečí fašismu a nacismu, proti němuž se bránily státy Malé dohody uzavřením "Organisačního paktu" (16. 2. 1933), sjednocujícího jejich zahraniční politiku, v jehož duchu postupovaly jednotně na mezinárodním fóru i naše skautské svazy(+).
K úzké spolupráci ministerstva zahraničí a SJS RČS došlo po volbě Dr. E. Beneše - v té době starosty Svazu - druhým prezidentem republiky (18. 12. 1935). Vysvětluji si to tím, že A. B. S., který býval se svou chotí zván často na Hrad na čaj,

(+) Prof. A. Goia: Důležitost skautského bratrství. - "Skaut - Junák", roč. XXIII., 1936/37, str. 37.

musel být prezidentem požádán, aby před jeho oficiální návštěvou Rumunska (došlo k ní 6. června 1936) pomáhal vytvářet se svými skauty atmosféru důvěry a přátelství zejména vůči rumunskému králi Carolu II., který byl zakladatelem a náčelníkem tamního skautingu. Bylo to potřebné zejména proto, že prezidentu Benešovi nesmírně záleželo na přijetí jeho návrhu o rozšíření malodohodového paktu vůči kterémukoliv agresoru.(+)
A tak se stalo, že bylo králi Carolu II. a úřadujícímu náčelníku rumunských skautů plk. U. Simbotesmu uděleno nejvyšší československé skautské vyznamenání, Řád stříbrného vlka, že časopis rumunských skautů "Carostasul" vydal zvláštní československé číslo (příloha 50.), že se rumunských slavností mládeže v červnu 1936 účastnili oficiální představitelé Svazu, že bratři MUDr. Josef Charvát, prof. A. B. Svojsík, ing. Vrat. Židlický a Dr. Prokop Drtina byli králem Carolem vyznamenáni nejvyšším rumunským skautským vyznamenáním "Virtutes Cartetaseasca" a br. náčelník A. B. S. kromě toho i vysokým státním vyznamenáním, důstojnickým Řádem rumunské koruny na stuze a hvězdou téhož řádu.(++)
Vyvrcholením družby českých a rumunských skautů byla velkolepá manifestace a hold 3.300 našich junáků králi Carolu II. korunnímu princi Michalovi (aktivnímu skautu) u příležitosti jejich oficiální návštěvy v Praze (29. října 1936). Podrobnosti tohoto státně významného projevu přátelství přináší "Rumunské číslo" Skauta - Junáka, roč. XXIII., 1936/37, čís. 3. - 4. (příloha 51.)
Závěrem chci reprodukovat slova krále Carola, adresovaná českým skautům, v nichž je i náznak uzavřené dohody o event. evakuaci našich dětí, za niž převzaly odpovědnost oba bratrské skautské svazy. Zněla takto:

(+) Obrana míru měla být založena na statu quo a jeho spolugarantem měla být Malá dohoda, nová velmoc, po Sovětském svazu největší na evropském kontinentě, o rozloze 683.500 km2 a se 46 miliony obyvatel.

(++) Skautské bratrství československo - rumunské. - "Skaut - Junák", roč. XXIII., 1936/37, str. 3.


"Nejpěknější vzpomínky pro mne jsou z doby mého mládí, kdy jsem byl instruktorem našich skautů. Byl jsem instruktorem, abych se později stal jejich náčelníkem a vůdcem. Práce ve skautingu československém, vedena souběžně a přímo ve spolupráci se skautingem rumunským, je posílením naší společné spojenecké věci, je posílením našich zemí. Váš projev přijímám a jako vůdce a náčelník rumunského skautingu vám srdečně za něj děkuji".(+)
Rád zaznamenávám, že se holdu králi Carolu účastnili s námi i oddíly Československé obce junáků volnosti, v počtu téměř 600 členů.(++)

(+) Projev J. V. rumunského krále Carola II. našim skautům. - "Skaut - Junák", roč. XXIII., 1936/37, str. 33.

(++) Státní svátek 28. říjen. - "Sport - hry", roč. 1937, čís. 1., str. 1.4. Styky polooficiální a soukromé.

Kromě dosavad uvedených oficiálních kontaktů Svazu skautů kvetly v daleko větší míře kontakty polooficiální a zejména zcela soukromé.
K těm polooficiálním počítám především výjezdy našich celých oddílů nebo i větších skupin do zahraničí a obráceně, návštěvy zahraničních oddílů u nás (např. 150 anglických skautů z hrabství Kentu v r. 1926. Takové podniky, převážně rekreačního nebo turistického zaměření, se neobešly bez pomoci zahraničního odboru Svazu, neboť bylo třeba zajistit slevy na železnici, levné stravování a ubytování při poznávání přírodních krás toho kterého státu, pasové a vizové záležitosti, tlumočníky, doprovod atd. Často šlo o bezdevizové výměnné návštěvy a v takových případech bylo třeba i finančních záruk.
Nebylo státu v Evropě, který by nebyly navštívily naše oddíly a nebylo cizí skautské organizace, jejíž členové by nebyli navštívili Československo. I naši vodní skauti si přicházeli na své: sjížděli zahraniční řeky a plavili se pod bílými plachtami na Jadranu i na Baltiku(+). Podobně českoslovenští starší skauti nechyběli na žádném evropském sjezdu roverů (Rover Moot).
Třebaže jsme se snažili řídit i soukromé mezinárodní styky našich skautů, musím přiznat, že se tak dálo bez valného úspěchu. A nebylo to - po mém soudu - ke škodě věci. Mládež navazovala korespondenční styk většinou sama buď na adresy, uveřejňované námi ve "Skautu - Junáku", nebo posílala dopisy do zahraničí na skautská ústředí, která dopisování prostředkovala. A pak zcela zákonitě přecházela korespondence ve výměnu odznaků, součástí skautské výstroje a výzbroje, pohlednic, poštovních známek, skautských časopisů a brožur,

(+) Kapitán Braťka: Pod bílými plachtami. - 5. odd. pražských vodních skautů v Jižním moři. - Praha 1936.

dětské literatury, školních učebnic atd. Navázané bratrské kontakty vyústily zpravidla z pozvání partnerů k výměnné návštěvě nebo k pobytu v prázdninovém táboře. Tak se dostávaly do zahraničí každoročně stovky československých skautů a skautek, někteří s našimi "doporučujícími dopisy", většina však bez nich.
Ale výměna skautské mládeže sledovala časem i jiné cíle. Abychom vyhověli přání rodičů po zdokonalení jejich dětí v konverzaci v cizím jazyce, zejména v němčině, polštině, franštině nebo angličtině, zajišťovali jsme zájemcům pobyt ve skautském táboře toho kterého národa a po jejich ukončení další pobyt v rodinách. Dařilo se nám to znamenitě, zejména u francouzských skautských organizací, které vyznávaly horlivě skautský internacionalismus a byly přesvědčeny, že "L'éducation de la jeunesse dans l'tmosphére de fraternité internationale scout, peut jouer un grand rols dnas le domaine du rapprochement intérnational".(+) Výhodou tohoto řešení bylo, že náš skautík byl v takovém táboře jediným Čechoslovákem, takže byl nucen dorozumívat se pouze cizí řečí. V roce 1934 bylo např. takto umístěno 27 našich skautů. Pro zajímavost uvádím, že skauti rumunští, rakouští a belgičtí použili podobného systému, aby se naučili češtině v našich táborech.(++)
Na popud zahraničního zpravodaje ZHP Ignace Wokowicze (+++) se hledaly od r. 1932 cesty, jak umožnit výměnu i skautům slabého zdraví v táborech a koloniích zřízených ve vhodných klimatických místech. U nás jsme mohli nabídnout pobyt v horách, zejména v Tatrách a v lesích výměnou za pobyt našich skautů - alergiků na mořském pobřeží. V několika případech se nám podařilo dokonce umístit i nemocné zahraniční skauty v našich léčebných ústavech a sanatoriích. Náklady s tím spojené jsme uhrazovali dobrovolnými příspěvky členů Svazu, z jakéhosi ad hoc založeného "fondu solidarity".

(+) Výchova mládeže v duchu mezinárodního skautského bratrství může hrát významnou úlohu na poli mezinárodního sblížení.

(++) "Vůdce", roč. XVI., 1933/36; referát br. ing. Židlického.

(+++) Ignace Wolkowivz, SCM: L'échange international de la jeunesse scout. - Katowice 1032, - Sdition "Na tropie".


Bylo nám velice líto, že jsme nemohli pro nedostatek finančních prostředků rozvinout ve větší míře charitativní činnost pro chudé skauty ze zahraničí. Vše, co jsme mohli učinit, bylo každoroční pozvání jen několika málo dětí dělníků a horníků z Rakouska, Polska a Francie.
Velmi jsme toužili pořádat v Československu "mezinárodní tábor skautského bratrství a přátelství dětí celého světa". Jeho realizace nebyla však bez vládní podpory myslitelná a poněvadž jsme byli organizací "nepolitickou", neměla o nás vládní koalice zájem a nepodporovala nás. Tábor toho druhu se proto neuskutečnil.
K utužení domácího i mezinárodního skautského bratrství a sesterství sloužily též "Den bratrství - St. George's Day" (24. duben, svátek sv. Jiří, patrona skautů celého světa) a 22. únor "Den sesterství - Sister's Day".(+) Při těchto příležitostech vyměňovala si skautská mládež každoročně nejen bratrské pozdravy, ale i malé dárky, dospělí pracovníci hnutí pak blahopřání k úspěšné práci a novinky skautské literatury (příloha 52.).

(+) Od roku 1933 nazývá se 22. únor - den společných narozenin B. P. Lady B. P. - "Dnem vzpomínek a díků" (Thinking Day). Zamýšleli jsme se nad přátelstvím, které spojovalo skauty a skautky všech národů.

5. Přátelství dětí celého světa

Ukládal-li skautům 4. článek jejich zákoníku přátelství vůči lidem dobré vůle, pak - odmyslíme-li si potíže s definovatelností "dobré vůle" v sociálně a politicky diferencované společnosti dospělých - nebylo nikdy sporu o tom, že děti celého světa nemohou mít nedobrou vůli a že přátelství mezi nimi bylo a je základním etickým požadavkem. Šlo jen o to, jakým způsobem je realizovat v praxi.
Nejschůdnější bylo posilovat přátelství uzavíraná samými dětmi v okolí bydliště nebo ve škole. Dělali jsme to tak, že jsme doporučovali našim členům, aby půjčovali známým dětem námi vydávaný časopis "Skaut - Junák" a skautskou i jinou literaturu z oddílových knihoven.
Dále jsme dovolovali, aby se našich družinových nebo oddílových schůzek, vycházek, soutěží i závodů účastňovali i neskauti, pokud měli mezi junáky své přátele.
Pořádali jsme také nejrůznější utkání (šachová, fotbalová, cyklistická, turistická atd.) s dětskými týmy volně sdruženými i organizovanými v tělovýchovných, sportovních či jiných spolcích a svazech a sami jsme se účastňovali mnoha soutěží, přístupných dětem.
Směrem do světa mohlo být přátelství dětí navazováno a upevňováno pouze dopisováním. Zde nemám na mysli korespondenční styk mezi skauty, o němž jsem se již zmínil, nýbrž mezi našimi skauty a dětmi jiných národů a států, t. j. mimo rámec světového skautského bratrstva. Že tu byla velkou překážkou jazyková stránka, netřeba zdůrazňovat. proto jsme podporovali učení cizím jazykům a také esperantu, pro něž jsme měli v rámci naší organizace samostatný odbor.
Významnou roli na tomto úseku naší činnosti sehrála tehdy dvě zařízení.
Bylo to především "The World Brotherhood of Boys" (Světové bratrstvo hochů) (+), ustavené z popudu časopisu

(+) Ideál světového bratrství mezi hochy. - "Skaut - Junák", roč. XIV., 1927/28, str. 15.

amerických skautů "Boys Life". Členství v tomto bratrstvu bylo individuální, dobrovolné a bezplatné, přístupné skautům i neskautům, toužícím po nezištném přátelství a upřímném porozumění. Mnozí naši skauti použili služeb jeho sekretariátu k navazování písemných kontaktů s chlapci, jejichž domovy a vlasti byly od nás vzdáleny sta a tisíce kilometrů.
Podobným zařízením byl též "The Worldwide Correspondence Club" (Světový korespondenční klub) (+), jehož jsme byli kolektivním členem.
Jak zřejmo, nebylo mnoho cest dětem přístupných, a tak jsme sahali hlavně k překladům cizojazyčné dětské literatury, cestopisů a dětských časopisů, z nichž jsme čerpali podněty k neformálním besedám o tom, jak pracují, žijí a baví se chlapci a děvčata různých národů. Totéž poslání plnily jak naše ústřední časopisy "Skaut - Junák" a "Buď pripravený", tak oddílové časopisy, které přinášely spoustu článků a zpráv o životě dětí v jiných státech světa. Nejpůsobivějším prostředkem k vytváření pocitu mezinárodní solidarity dětí byly zejména zahraniční filmy, jejichž hrdiny byla mládež a zvířátka. Taková představení navštěvovaly oddíly z vlastní iniciativy a schopný junácký vůdce dovedl jich výchovně využít.

(+) Světový korespondenční klub. - "Skaut - Junák", roč. XVII., 1930/31, str. 18.


1. Jan Novák: Jamboree. - "Skaut - Junák", roč. VII/1921, str. 4.
2. Jan Novák: Vzpomínka. - "Skaut - Junák", roč. VII., 1921/22, str. 48.
3. Mezinárodní skautský kongres v Paříži. - "Vůdce", roč. III., 1922, str. 72
4. Z pařížské mezinárodní konference skautské. - "Vůdce", roč. IV., 1923, str. 1.
5. Po pařížském kongresu. - "Skauting", roč. II., 1922/23, str. 114.
6. Mezinárodní skautský kongres v Paříži v červenci 1922. - "Skauting", roč. II., 1922/23, str. 88.
7. Mezinárodní skautské Jamboree. - "Skaut - Junák", roč. X., čís. 4., str. 57.
8. Ing V. Židlický: Druhé světové Jamboree. - "Skaut - Junák", roč. XI., 1924/25, čís. 2., str. 25.
9. Jan Novák: Referát o valném sjezdu SJS RČS. - Zpráva o valném sjezdu konaném dne 21. února 1926, str. 11. (Příloha "Vůdce", roč. VI., 1926.)
10. A. Růžička: Mezinárodní Jamboree 1924. - "Skauting", roč. III., 1923/24, str. 161.
12. Čtvrtá mezinárodní konference skautů v Kanderstegu. - "Vůdce", roč. VI., 1925/26, str. 105.
13. Výroční zpráva za léta 1926/27 podaná valnému sjezdu SJS RČS, konanému dne 26. února 1926 v Obecním domě v Praze. - Nákladem SJS RČS, Praha 1928, str. 20.
14. Řádný valný sjezd SJS RČS. - "Vůdce", roč. VIII., 1927/28, str. 100.
15. Dr. V. Cvengroš: Skautský svetový kongres v Kanderstegu. - "Buď pripravený", roč. II., 1926/27, str. 19.
16. Dr. R. Plajner: Světové Jamboree 1929. - "Skaut - Junák", roč. XVI., 1929/30, str. 1. a pokrač.
17. Eduard Skřivan: Připravujeme se! "Vůdce", roč. VIII., 1927/28, str. 2.
18. Světové Jamboree 1929. - "Vůdce", roč. VIII., 1927/28, str. 37.
19. Dr. Rud. Plajner: Jamboree. - "Vůdce", roč. VIII., 1927/28, str. 58.
20. Eduard Skřivan: Finanční stránka našeho zájezdu na světové Jamboree. - "Vůdce", roč. VIII., 1927/28, str. 74.
21. Jamboree 1929. - Hrat Informací. - "Vůdce", roč. VIII., 1927/28, str. 134.
22. Ant. B. Svojsík: Třetí světové Jamboree. - "Vůdce". roč. X., 1929/30, str. 1.
23. Světový Jamboree. - "Vůdce", roč. X., 1929/30, str. 11.
24. Ant. B. Svojsík: Po Jamboree. - "Vůdce". roč. X., 1929/30, str. 17.
25. Lord Robert Baden-Powell of Gilwell: Poselství na rozloučenou po světovém Jamboree. - "Vůdce", roč. X., 1929/30, str. 65.
26. Jozef Horký: Svetové Jamboree. - "Buď pripravený", roč. V., 1929/30, str. 3.
27. Anka Steinová: Vzpomínka na Jamboree 1929. - "Skaut - Junák", roč. XVI., 1929/30, str. 118.
28. A. B. Svojsík: Výsledky Jamboree. - Přání a usnesení pátého mezinárodního kongresu v Birkenheadu, konaného 7. - 9. srpna 1929. - "Vůdce", roč. X., 1929/30, str. 49.
29. Jan Novák: Zpráva zahraničního zpravodaje. - Zpráva o činnosti Svazu junáků a skautů RČS. - Praha 1932, str. 16.
30. S. Řehák: Na světovém Jamboree v Gödöllö. - "Vůdce", roč. XIV., 1933/34, str. 7.
31. Karel Mojsnar: Reportáž v Maďarsku. - Momentky ze skautského Jamboree a Budapešti. - Městský Osvětový sbor v Kroměříži, 1933.
32. Ing. V. Židlický: IV. světový Jamboree v Gödöllö. - Kalendář čsl. Skauta - Junáka, roč. XIII., 1934.
33. A. B. Svojsík: Boj o Baden-Powella. - "Vůdce", roč. XIV., 1933/34, str. 34.
34. Jos. Řeháček: IV. mezinárodní skautské Jamboree v Gödöllö. - "Pražský skaut", roč. III., 1933, str. 78.
35. Ant. B. Svojsík: Vraťme Jamboree mládeži! - "Vůdce", roč. XIV., 1933/34, str. 107.
36. A. B. Svojsík: Baden-Powell na světové konferenci a sjezdu roverů ve Švédsku. - "Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 10.
37. Josef Šimánek: Rover Moot. - Dojmy ze Švédska. - "Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 11.
38. Český list švédského prince našim sakutům. - "Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 18.
39. (J. N.): O Holandsku a světovém Jamboree. - "Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 25.
40. O světovém Jamboree v Holandsku. - "Skaut - Junák", rpč. XXIII., 1936/37, str. 55.
41. Jar. Novák: Světové Jamboree skautů v Bloomendaalu v Holandsku. - "Skaut - Junák", roč. XXIII., 1936/37, str. 80.
42. Tábory slovanských skautů (Slovanské Jamboree) Praha 1931. - Nákladem SJS RČS, Praha 1931. - Tiskem "Pokroku" Praha.
43. Jan Novák: K našemu programu. (Tábory slovanských skautů). - "Skaut - junák", roč. XVII., 1931, Slavnostní číslo. - str. 141.
44. Mengidon: Naše skautská výstava. - "Skaut - Junák", roč. XVII., 1931, str. 135. - Slavnostní číslo.
45. Slovianské Jamboree. - "Buď pripravené", roč. VII., 1931/32, str. 9, 25, 42, 61.
46. L. Sobotová: Polské skautky vzpomínají na pražské Jamboree. - "Pražský skaut", roč. II., 1932, str. 110.
47. Sokolstvo a skauting. - "Věstník sokolský", roč. XXXI., 1931. str. 571.
48. A. B. Svojsík: K dvacetiletí našeho skautingu. - "Vůdce", roč. XII., 1931/32, str. 1.
49. Výstava při Táborech slovanských skautů. - "Skaut - Junák", roč. XVII., 1930/31, str. 108.
50. Dvojčíslo 6 - 7 časopisu "Skaut - Junák", roč. XVII., 1930/31, obsahuje mnoho článků o TSS.
51. Založení Svazu slovanských skautů. - "Vůdce", roč. III., 1922, str. 145.
52. Marie Kotyzová: Vzpomínky z Polska. - "Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 16.
53. Karel Mejsnar: Cesta po Polsku. - Vydal Sbor SJS RČS v Hodoníně, 1935. Cena Kč 10.-
54. Momentky ze Spaly. - (Z časopisu "Jednička"). - Skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 72.
55. Úvodní slovo br. náčelníka Svojsíka na Hlavním stanu v r. 1935. - "Vůdce", roč. XVI., 1935/36, str. 37.
56. Zpráva br. ing. V. Židlického na Jubilejním valném sjezdu 1936. - "Vůdce", roč. XVI., 1935/36, str. 90.
57. Z Jamboree jugoslávských bratří a sester v Bělehradě. - "Skaut - Junák", roč. XII., 1935/36., str. 77.
58. Skautské slavnosti v Bělehradě. - "skaut - Junák", roč. XXII., 1935/36, str. 29.
59. Ing. V. Sláva Šulc: čtvrté tábory Lotyšských skautů v Lielupě. - "Skaut - Junák", roč. XXV., 1938/39, str. 5. vložky: Skautské noviny.
60. Václav Petraš: Ve Švédsku. - "Skaut - Junák", roč. XIV., 1927/28, str. 8.
61. Jan Novák: Angličtí skauti z Kentu v Čechách. - "Skaut - Junák", roč. XII., 1925/26, str. 115.
62. L. Sobotová: Dozvuky velikonoční návštěvy holandských skautských hostí u nás. - "Skaut - Junák", roč. XII., 1925/26, str. 151.
63. M. Sobotová: Delegace jugoslávských skautek v RČS. - "Skaut - Junák", roč. XIV., 1927/28, str. 11.