Příloha 25.
Světový náčelník Lord Baden-Powel o československých skautech
Národní hrdina Anglie, zakladatel skautingu Lord R. Baden-Powel, zaslal našemu ministru zahraničních věcí, panu Dr. Edvardu Benešovi vlastnoruční přípis, v němž vyslovuje dík za udělení čsl. Řádu bílého lva a s nadšením mluví o vysoké výchovné hodnotě našeho skautingu a jeho vítězství na světovém sjezdu.
"Na Jamboree v Arrowe Parku byly mi odevzdány odznaky a Řád bílého lva, který mi byl laskavě propůjčen. Byl bych Vám velice povděčen, kdybyste tlumočil Jeho Excelenci Vašemu panu prezidentovi výraz mé vděčnosti za čest, která mně a zároveň skautskému hnutí byla prokázána. Skutečnost, že naše úsilí jsou tak vysoce hodnocena, jsou vzpruhou všem, kdož zasvětili svou práci našemu hnutí, jehož nejvyšší snahou jest výchova dobrých občanů a přátelství mezi národy.
Chtěl bych osobně vyjádřiti své díky za vysokou poctu, které se mi dostalo a která mne novým poutem spojí s Vaší zemí a doufám, že mi osud dopřeje navštíviti v nejbližší budoucnosti Váš stát a že bude mi poskytnuta příležitost osobně poděkovati Jeho Excelenci panu prezidentovi. Byl bych velice šťasten, kdybych ho mohl informovati o tom, jak výprava skautů, kteří reprezentovali Československo na Jamboree, vyznamenávala se svým chováním, ukázněností a vzájemnou spoluprací. Jejich tábor stále vábil veliký počet návštěvníků, kteří se živě interesovali o jejich hry, zábavy a také o velmi účelné uspořádání jejich tábora, stanů i rukodělné jejich práce.
Stali se velmi populární mezi hochy ostatních národů a získali Československu velmi dobrou pověst. Jestliže tato výprava byla typickou ukázkou mladého Československa, pak mohu co nejsrdečněji Jeho Excelenci blahopřáti k vzorné mladé generaci Vaší země."
(Převzato ze "Skauta - Junáka", roč. XVI., 1929/30, str. 7.)