Příloha 40.
Hlasy denního tisku o táborech slovanských skautů

"Mládí a skauting dělají zázraky. Jenom bylo každému nápadno: ta neobyčejná, všestranná ochota, vlídnost a přátelství - mezi dospělými návštěvníky! Čeští, němečtí, maďarští, polští, jihoslovanští rodiče a příbuzní jeden druhého zahrnoval pozorností a navzájem s blaženým výrazem ve tváři se dorozumívali o těch, kdo jsou jim největšími poklady na světě, o svých dětech. Vidouce, jak děti k sobě lnou a rozumějí si přes rozdíly jazykové, či různých vyznání, nechtějí zůstati pozadu. Tak v táborech skautských bylo viděti velké sbratření národů, skutečné a tím upřímnější".
(Národní listy)

"V petropavlovských dnech sjeli se do Prahy slovanští skauti. Je to velká organizace, která si podobně jako náš Sokol uvědomila, že je pozdě léčiti již propuknuvší chorobu a že jedinou bezpečnou cestou k tělesně, duševně a mravně zdatnému člověku je jeho výchova již v mládí... Proto vítáme slovanské skauty v Praze jako důležitého spolupracovníka v tomto budování lepší společnosti a přejeme jim i sobě, aby ve své práci vytrvali. O jejím výsledku nepochybujeme. Nemůže býti leč šťastný."
(Národní politika, Praha)

"Sotva komu uniklo v těchto dnech, jak se Praha změnila, jak na několik letních dnů oživla, zjasnila, omládla. Tisíce skautů, které se sem sjely z Evropy, nechtíce, vtiskly Praze svůj ráz bujného, silného mládí. Starý - mladý, přítel - nepřítel, odpůrce, člověk lhostejný, chtěj nechtěj se pozastavil a všiml si skautů. Nebylo Čechoslováků, Jihoslovanů, Poláků, Bulharů a jiných; všechno se slilo v jedno jediné mladé, zdravé tělo a všichni byli našimi skauty. Opravdu, nový svět; ti hoši jsou jiní než my, invalidé světové války, škarohlídové, bručouni, zasmušilí, nevyrovnaní nespokojenci, my, generace, jejíž bedra jsou ještě otlačena a bolavá po otrockém jhu, v jejichž hlavách a srdcích kypí ještě zloba, zášť, msta, rmut poroby. Všimli jste si, jak slušně, gentlemansky, ale zcela volně, přirozeně si ti hoši a děvčata vedli, jak jsou solidní? A jaká radost ze života sálá z jejich bytostí? Budou-li to ti, do jejichž rukou my, pokolení poroby, odevzdáme svobodu, kterou jsme si vybojovali, tož jistě tu svobodu udrží a upevní. Budou-li jen všichni takoví... To je jediná touha naše, aby byli všichni takovými!"
(Legie, Praha)

"Jamboree se skutečně vydařilo, nejen tím, že mu po celou dobu přálo pěkné počasí, ale počet skautů byl imponující. Jest jisto, že Jamboree vykonalo mnoho pro skauting a že dalo příležitost těm, kdož jej dosud neznali, ale i těm, kteří skauting podceňují".
(Star, Praha)

"Při pohledu na osmahlé tváře a jiskřící oči skautů mladých i starých znovu a znovu vracely se mi vzpomínky na podobný život v našich legionářských táborech. Tatáž družnost v práci a nadšení pro společnou věc, i dobrovolná kázeň. Skautské heslo "Buď připraven" provázelo nás také v legii - byť nebylo vyslovováno - na každém kroku".
(Brno, Legionářská Stráž)

"Letošní velké slavnosti československých skautů byly radostným důkazem téměř neočekávaného rozvoje hnutí, o kterém jsme ještě před několika málo lety říkali, že je mladé a nové".
(Boj proti tuberkuloze, Praha)
(Převzato ze "Skauta - Junáka", roč. XVIII., 1931/32, str. 20.)